Course: Questions of Ancestry Identity

« Back
Course title Questions of Ancestry Identity
Course code UVSRP/VN119
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • HUŠEK Petr, Mgr. Ph.D.
 • TVRDÁ Kateřina, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Monological (reading, lecture, briefing), Seminar classes, Presentations
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
 • unspecified - 50 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to apprise students with selected chapters from the history of women, but mainly with forms of theoretical reflectionof the mythology, philosophy, religion and psychological concepts. In a lesser extent, there will be history of the women's movement in the world and in the Czech republic. The seminars will be focused on development of lectures and discussions on current social problems in terms of "gender" especially in the Czech Republic or in comparison with other countries. The aim of the course is to develop the ability of students to reflect the issue from the point of view of the gender aspect, both in theory and in everyday life and cultivate their ability to perform an own opinion on present problems and their solutions, based on theoretical argumentation.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written exam, Seminar work

During the course of the semester students will prepare presentation on a selected topic. Test based on the presented issues and basic literature.
Recommended literature
 • BAHENSKÁ, M. - HECZKOVÁ, L. - MUSILOVÁ, D. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století.. Hradec Králově: Veduta, 2011.
 • BARŠA, P. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: Slon., 2002.
 • BOCKOVÁ, G. Ženy v evropských dějinách od středověku po současnost. Praha: Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-494-7.
 • BOURDIEU, P. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000.
 • DE BEAUVOIR, S. Druhé pohlaví. Praha: Orbis, 1967.
 • KALNICKÁ, Z. Filozofky v dějinách evropské filozofie. Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7368-324-5.
 • KALNICKÁ, Z. Úvod do Gender Studies. Otázky rodové identity. Slezská univerzita v Opavě: Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických, 2009. ISBN 978-80-7248-528-4.
 • KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B., et al. Obrazy ženství v náboženských kulturách. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-890-4.
 • NAGL-DOCEKAL, H. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy.. Praha: SLON, 2007.
 • OATES-INDRUCHOVÁ, L. (ed.). Dívčí válka s ideologií (Klasické texty angloamerického feministického myšlení),. Sociologické nakladatelství Praha, 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Public Policies in Opava Public Administration and Social Policy (2) Economy 2 Summer