Course: Ethopedy

« Back
Course title Ethopedy
Course code UPPV/BK064
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • KALEJA Martin, doc. PhDr. et PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, One-to-One tutorial
  • unspecified - 5 hours per semester
  • unspecified - 69 hours per semester
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Credit

Recommended literature
  • Martin Kaleja a kol. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Opava: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-167-9.
  • Martin Kaleja. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzity, 2014. ISBN 978-80-7464-544-0.
  • Martin Kaleja. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzity, 2013. ISBN 978-80-7464-396-5.
  • Martin Kaleja. Inkluzivní vzdělávání v primární škole se zaměřením na žáky s projevy problémového chování, rizikového chování a projevy poruchy chování. In Adamus, P. a kol. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství.. Opava: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7464-884-7.
  • Martin Kaleja. (Ne)připravený pedagog a žák z prostředí sociální exkluze. Opava: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-160-0.
  • Martin Kaleja. Teorie a praxe etopedie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzity, 2013. ISBN 978-80-7464-419-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Public Policies in Opava Social Pathology and Prevention (3) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer