Course: Nursing Research 2

« Back
Course title Nursing Research 2
Course code UO/SZ034
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • ŠPIRUDOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
Written exam, Credit

Recommended literature
  • BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ,V. Výzkum a ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2005. ISBN 70-7013-416-X.
  • BURNS,N. Study Guide for the Practice of Nursing Research. ELSEVIER. ISBN 978-0-72160-6.
  • KRÁLOVÁ, J. Kvalitativní výzkum v ošetřovatelství. Distanční studijní opora [online]. c2012, posl. akt. srpen 2012 [cit. 2012-09-28]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.
  • MELNYK,B.,FINEOUT-OVERHOLT,E. Evidence-Based Practice in Nursing and Health Care. A Guide to Best Practice. ELSEVIER, 2004. ISBN 0-7817-4477-6.
  • MUNZAROVÁ, M. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2005.
  • RADKOVÁ, L. Kvantitativní výzkum v ošetřovatelství. Distanční studijní opora [online]. c2012, posl. akt. srpen 2012 [cit. 2012-09-28]. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.
  • STRATEGICKÉ DOKUMENTY PRO VŠEOBECNÉ SESTRY A PORODNÍ ASISTENTKY. Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní asistentky. MZČR, 2002, neprodejná publikace.
  • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo - teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester