Course: Financial management

« Back
Course title Financial management
Course code ULGAT/LA055
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • RŮČKOVÁ Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
Course content
1. Financial system and money 2. Structure of interest rate 3. Time value of money 4. Bonds 5. Stocks 6. The basics of company's finance 7. Financial resources of company 8. Simple future and present value of investment 9. Special forms of cash flow 10. Methods of firm's investment evaluation

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha, 2010.
 • HRDÝ, M. et al. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň, 2009.
 • Platná legislativa vztahující se k vyučovanému předmětu. Zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů atd..
 • POLOUČEK, S. A KOL. Peníze, banky, finanční trhy. Praha: C.H. Beck, 2009.
 • Růčková, P. - Roubíčková, M. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4047-8.
 • ŘÍHA, Z. et al. Ekonomika a řízení podniku. Praha, 2009.
 • SHIM, J - SIEGEL, J. Financial Management. New York, 2008.
 • SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 5. vyd.. Praha, 2010.
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice.. Essex: Pearson Educated Limited, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Spa Management and Tourism (2) Gastronomy, hotel industry and tourism 3 Winter