Course: Early Modern History

« Back
Course title Early Modern History
Course code UHV/D2006
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ZMETÁK Igor, Mgr. Ph.D.
Course content
1.-2. Renaissance 3.-4. Contacts between Europe and Overseas 5.-6. Reformation 7.-8. Confessionalization 9.-10. Europe and the "Orient" 11.-12. War and Peace in Early Modern Europe 13.-14. Enlightenment

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Barša, P. Orientálcova vzpoura. Dějiny a současnost 26, 2004, č. 2, s. 23-25..
 • Bloch, M. Králové divotvůrci. Praha 2004..
 • Burke, P. Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996..
 • Burke, P. Společnost a vědění. Praha, 2007.
 • Deventer, J. Gegenreformation in Schlesien. Die Habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526-1707. Köln - Weimar - Wien 2003..
 • Duindam, J. Myths of Power. Norbert Elias and the Early Modern European Court. Amsterdam 1995..
 • Englund, P. Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2001..
 • Evans, R. J. W. Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003..
 • Greenblatt, S. Podivuhodná vlastnictví. Zázraky nového světa. Praha 2004..
 • Hojda, Z. Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. In: I. Hlaváček - J. Hrdina (edd.), Facta probant homines. Praha 1998, s. 181-204..
 • Horský, J. Max Weber a česká historiografie. Dějiny a současnost 14, 1992, č. 3, s. 2-5..
 • Hroch, M. K problémům definice absolutismu a jeho geneze. AUC - Phil. et Hist. 3, Studia Hist. 36. Praha 1991, s. 9 - 22..
 • Huntová. Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída, Praha 2007..
 • Im Hof, U. Evropa a osvícenství. Praha 2001..
 • Knoz, T. Absolutismus nebo "absolutismus"? K dějinám jednoho pojmu. Časopis Matice moravské 121, 2002, s. 451- 483..
 • Maťa, P. Svět české aristokracie 1500-1700. Praha 2004..
 • Mikulec, J. 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Praha 2005..
 • Miller, J. Odložený zrod Leviatana. Krize raně stuartovské monarchie (1603 - 1641). Praha 2006..
 • Molnár, A. Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 2007..
 • Ohlídal, A. "Konfessionalisierung": Ein historisches Paradigma auf dem Weg von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenschaft? Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 327-342..
 • Petráň, J. Na téma mýtu Bílé hory. In: Z. Hledíková (ed.): Traditio et cultus (sborník k šedesátým narozeninám M. Vlka). Praha 1993, s. 141-162..
 • Petráň, J. Staroměstská exekuce. Praha 1971..
 • Polišenský, J. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Praha 1970..
 • Raková, S. Dobrodruzi, puritání a Indiáni. Angličané v Novém světě. Praha 1998..
 • Raková, S. Kolumbovské výročí v USA: vznik diskursu encounte. ČČH 91, 1993, s. 545-566..
 • Raková, S. Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe. Praha 2005..
 • Šubrt, J. Civilizační teorie Norberta Eliase. Praha 1996..
 • Tinková, D. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha 2004..
 • Tinková, D. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2008..
 • Todorov, T. Dobytí Ameriky. Problém druhého. Praha 1996..
 • Voit, P. Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006..
 • Vybíral, Z. Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku. České Budějovice 2005..
 • Winkelbauer, T. Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rakouských zemích od sklonku 16. do poloviny 17. století. ČČH 98, 2000, s. 476-540..
 • Winkelbauer, T. Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Teil 1. Wien 2003..


Study plans that include the course