Course: Medieval History of the Lands of the Bohemian Crown

« Back
Course title Medieval History of the Lands of the Bohemian Crown
Course code UHV/D2003
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • ČAPSKÝ Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
 • Antonín, R. Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. Brno, 2009.
 • Bobková, L. (společně s M. Bartlovou). Velké dějiny zemí Koruny české IV.a - IV.b. (1310-1402). Praha 2003..
 • Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005..
 • Čechura, J. České země v letech 1310 - 1378, Sv. I -II. Praha 1999 - 2000.České země v letech 1310 - 1378, Sv. I -II. Praha 1999 - 2000..
 • Čechura, J. České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně II.,.
 • Čornej, P. Velké dějiny zemí Koruny české V. (1402-1437). Praha 2000..
 • Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999..
 • Fiala, Z. Přemyslovské Čechy. Praha 1975..
 • Goetz, H.-W. Život ve středověku. Praha 2005..
 • Graus, F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha 1957..
 • Halama, O. Otázka svatých v české reformaci. Její proměny od doby Karla IV. Do doby.
 • Hoensch, J. K. Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu, Praha 2003..
 • Hoffman, F. České město ve středověku. Praha 1992..
 • Charvátová, K. Václav II. král český a polský. Praha 2007..
 • Jan, L. Václav II. a struktury panovnické moci. Brno 2006..
 • Jan, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno 2000..
 • KALOUS, Z., OBST,O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.
 • Kavka, F. Poslední Lucemburk na českém trůně. Praha 1998..
 • Kavka, F. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378), Sv. I - II. Praha 1993..
 • Kejř, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998..
 • Kopičková, B. Jan Želivský. Praha 1990..
 • Krieger, K. F. Habsburkové ve středověku. Praha 2003..
 • Krzemieńska, B. Břetislav I. Praha 1999..
 • Kuthan, J. Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku.Praha 1991..
 • Macek, J. Jagellonský věk v českých zemích I. - IV. Praha 1992 - 1999..
 • Macek, J. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001..
 • Mezník, J. Lucemburská Morava. Praha 1999.
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002..
 • Nodl, M. Dekret kutnohorský. Praha, 2010. ISBN 978-80-7422-065-4.
 • Nodl, M. Tři studie o době Karla IV. Praha 2006..
 • Novotný, V. Náboženské hnutí české ve 14. a 15. století. Praha 1915..
 • Nový, R. Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha 1975..
 • Seibt, F. Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378). Praha 1999..
 • Smetánka, Z. Legenda o Ostojovi. Praha 1992..
 • Spěváček J. Jan Lucemburský a jeho doba. Praha 1994..
 • Spěváček J. Karel IV. Praha 1979..
 • Spěváček J. Král diplomat. Praha 1982..
 • Spěváček J. Václav IV. Praha 1986..
 • Spunar, P. Kultura českého středověku. Praha 1987..
 • Stočes, J. Pražské univerzitní národy do roku 1409. Praha, 2010. ISBN 978-80-246-1627-8.
 • Šmahel, F. Cesta Karla IV. do Francie (1377-1378). Praha 2006..
 • Šmahel, F. Husitská revoluce I.-IV..
 • Šmahel, F. Husitské Čechy. Struktury - procesy - ideje. Praha 2004..
 • Šmahel, F. Idea národa v husitských Čechách. Praha 2000..
 • Šmahel, F. Jan Žižka z Trocnova. Praha 1969..
 • Šmahel, F. Jeroným Pražský. Praha 1966..
 • Šmahel, F. Mezi středověkem a renesancí. Praha 2002..
 • Šusta, J. Dvě knihy českých dějin, Sv. I - II. Praha 1917 -1919..
 • Thomas, A. Čechy královny Anny. Česká literatura a společnost v letech 1310-1420..
 • Třeštík, D. Kosmas. Praha 1966..
 • Třeštík, D. Počátky Přemyslovců. Praha 1997..
 • Třeštík, D. Vznik Velké Moravy. Praha 2001..
 • Turek, R. Čechy v ranném středověku. Praha 1982..
 • Vaníček, R. Velké dějiny zemí Koruny české II. (1197-1250). Praha 2000..
 • Wihoda, M. Morava v době knížecí 906-1197. Praha, 2010. ISBN 978-80-7106-563-0.
 • Wihoda, M. Vladislav Jindřich. Brno 2007..
 • Wihoda, M. Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005..
 • Žemlička, J. Čechy v době knížecí. Praha 1997..
 • Žemlička, J. Počátky Čech královských. Proměna státu a společnosti. Praha 2002..
 • Žemlička, J. Přemysl Otakar I. Praha 1990..
 • Žemlička, J. Století posledních Přemyslovců. Praha 1998..


Study plans that include the course