Course: Soil and Water Monitoring

« Back
Course title Soil and Water Monitoring
Course code UF/PA133
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • KOTRLOVÁ Andrea, RNDr. Ing. Ph.D.
Course content
* Subject and tasks of soil science. Definition of soil. Soil as a part of ecosystems and as a component of the environment. European Soil Charter. * Pedogenesis, pedogenic processes and soil-forming factors. * Physical properties of soils, chemical properties of soils, sorption properties of soils. * Composition of soils, mineral phases in soils, organic substances in soils, water in soils. * Soil texture and soil structure. * Diagnostic soil horizons and their dominant soil-forming processes. * Soil classification. * Human impact on soil quality, anthropogenic causes of soil degradation. Soil contamination, pollutants pathways into soil, long-distance transport of pollutants. * Soil monitoring - soil sample collection and sample analysis methods. Sampling and analysis of soil water and soil air. Indicators for assessment and monitoring. Hazardous elements and hazardous substances in agricultural soils. * Monitoring of soil contamination in the Czech Republic. Agrochemical testing of agricultural soils. Contaminated land register. Basal monitoring of agricultural soil - methodology, monitoring plots. * Hydrosphere and human activity. Physical and chemical properties of water. Main hydrological and water management terms. European Water Charter. The EU Water Framework Directive 2000/60/EC. * Water classifications. * Human impact on aquatic ecosystems - direct and indirect effects. * Eutrophication and acidification of water - their causes and consequences. Natural and managed self-cleaning processes in water. * Contamination of surface water and groundwater. Hazardous substances in water. Accidental water pollution. Source water protection. * Biological methods of waste water treatment. Anaerobic, anoxic, oxic processes. Treatment of sewage sludge. Sewage system. * Administration of watercourses, river basin management plans. * Water quality monitoring: water sampling, storage and preservation methods. Hydrometry. Fundamental principles of analytical methods. * Indicators and values of permissible pollution of water. Emission and imission standards and limits. EQS (Environmental Quality Standard). BOD (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TOD (Total Oxygen Demand), ThOD (Theoretical Oxygen Demand) and relations between them. TOC (Total Organic Carbon). * Water monitoring according to the requirements of the EU Water Framework Directive 2000/60/EC. Current situation of water monitoring in the Czech Republic.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Lecture with presentation in Power-point
Recommended literature
 • Zákon o ochraně ZPF, zákon o ochraně přírody a krajiny, platné technické normy (ČSN, TNV, ČSN-EN, ČSN-ISO).
 • Zákon o vodách a Prováděcí předpisy k vodnímu zákonu I. a II. díl v úplném znění s komentářem. SONDY, 2004.
 • Herčík, M. 111 otázek a odpovědí o životním prostředí: chytrá kniha pro studenty, odborné pracovníky a širokou veřejnost. Ostrava, 2004.
 • Holý, M. Eroze a životní prostředí. Praha, 1994.
 • Horáková, M. Analytika vody. Praha, 2003.
 • Kaličinská, J. Monitorování životního prostředí. Ostrava, 2006.
 • Klement V., Sušil A. Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2005-2010. Brno, 2011.
 • Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. Pedologie a paleopedologie. Praha, 1990.
 • Pelíšek, J. Atlas hlavních půdních typů ČSSR. Praha, 1961.
 • Pitter, P. Hydrochemie. Praha, 1999.
 • Poláková Š., Kubík L., Malý S. Monitoring zemědělských půd v České republice 1992-2007. Brno, 2011.
 • Raclavská, H. Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace. Ostrava, 1998.
 • Synáčková, M. Čistota vod. Praha, 1996.
 • Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Environmental Monitoring (1) Ecology and environmental protection 3 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Environmental Monitoring (2) Ecology and environmental protection 3 Winter