Course: Copyright in Public Libraries

« Back
Course title Copyright in Public Libraries
Course code UBK/KT016
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • MATULA Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
History of copyright General characteristics of copyright Digitalization and copyright

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  • KŘÍŽ, J., HOLCOVÁ, I. a spol. Autorský zákon a předpisy souvisící. Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter