Course: Seminar for librarian studies

« Back
Course title Seminar for librarian studies
Course code UBK/KN024
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • HOMOLOVÁ Kateřina, PhDr. Ph.D.
Course content
Thesis and its structure Theme choice Aim of the thesis Practical works and applications Presentation of results Introduction and conlusion Formal aspects of thesis

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis
 • unspecified - 50 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Recommended literature
 • ČSN ISO 690. Dokumentace: bibliografické citace: obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut, 1966.
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - bibliografické citace: část 2 : elektronické dokumenty nebo jejich části.. Praha: Český normalizační institut, 2000.
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [Praha: Karlova Univerzita], 2006.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
 • Filka, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002.
 • HOLOUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7067-841-0.
 • MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin: Vyd. Osveta, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (1) Journalism, library science and informatics 3 Winter