Course: Pedagogical and psychological aspects of being a librarian

« Back
Course title Pedagogical and psychological aspects of being a librarian
Course code UBK/KM035
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • BENIČKOVÁ Jarmila, Mgr.
Course content
Pedagogy and education Librarian as a free time pedadogue. Psychology Cognitive functions Memory Emotions Motivation Librarian as a social psychologist. Human communication and its application to library studies.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, unspecified, unspecified
 • unspecified - 45 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 50 hours per semester
Recommended literature
 • Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb : eurosměrnice KIS.. Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999.
 • BRADBURY, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit.. Praha : Computer Press, 2001.
 • ČECHOVÁ, V. Psychologie a pedagogika. Praha : Informatorium,, 2000.
 • HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.
 • KOUDELKA, F. Analýza vzdělávacích potřeb. Andragogé, 2000.
 • NĚMEC, J. a kol. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno: Paido, 2002. ISBN 80-7315-012-3.
 • PÁVKOVÁ, J.a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-569-5.
 • PLAMÍNEK, J. Řešení konfliktů a umění rozhodovat. Praha: Argo, 1994. ISBN 80-85794-14-4.
 • ŠULĚŘ, O. Manažerské techniky. Praha : Rubico,, 1995.
 • TYSON, S.; JACKSON, T. Organizační chování.. Praha : Grada, 1997.
 • VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter