Course: Labor law and working relationships

« Back
Course title Labor law and working relationships
Course code UBK/KM032
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
Labour law Labour code Internal labour code Job control MOP

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, One-to-One tutorial, Internship, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • BĚLINA, M. Pracovní právo. - 2., doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-853-3.
 • DĚDIČ, J. Učebnice práva. Prospektrum. Praha, 1995.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Pracovní právo. Havlíčkův Brod, 2005.
 • GALVAS, M. Pracovní právo. Masarykova univerzita. Brno, 1993.
 • Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení.
 • NEŠČÁKOVÁ, L. Pracovní právo pro neprávníky. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4091-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter