Course: Management Skills

« Back
Course title Management Skills
Course code UBK/KM017
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
 • ŠIMÍČKOVÁ Denisa, Mgr. PhD.
Course content
Management Managers and their environment Structure of management Management skills Marketing Fundraising

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture supplemented with a discussion, Seminar classes, Students' self-study
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • ADAIR,J. Vytváření efektivních týmů. Praha : Management Press, 1994. 199 s.. ISBN 80-85603-70-5.
 • BAY, R. H. Účinné vedení týmu. 1.vyd.. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-247-9068-8.
 • BĚLOHLÁVEK, F. Desatero manažera. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-873-2.
 • DI KAMP. Manažer 21. století.
 • FOBEROVÁ, Libuše a BLÁHOVÁ, Drahomíra. Mapa možných budoucností veřejných knihoven. Opava, 2012. ISBN 978-80-7365-335-4.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Management v knihovnách. DUHA 2009, č. 1, s. 2-10. Brno, 2009.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Manažerské techniky. Opava, 2011.
 • FOBEROVÁ, Libuše. Specifika managementu knihoven. Havlíčkův Brod, 2008.
 • HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.
 • JAROŠOVÁ, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-135-6.
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1764-6.
 • KRÜGER, W. Vedení týmů. Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým.. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0780-2.
 • KUCHYŇKA, Z. Organizování a řízení týmové činnosti.. Praha : Institut moderního průmyslu, 1992. ISBN 80-85021-03-X.
 • LITTAUEROVÁ, F. Osobnosti plus. Jak porozumět druhým porozuměním sobě samým.. Praha : Medium, 1997. ISBN 80-86095-00-2.
 • MEDLÍKOVÁ, O. Jak řešit konflikty s podřízenými. Grada. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1732-6.
 • MURPHY, Emmett C. Jste dobrý šéf?. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-183-5.
 • NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha: Management Press, 1993. ISBN 80-85603-34-9.
 • PLAMÍNEK, J. Vedení porad. Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie.. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2073-9.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení.. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6.
 • ROBSON, M. Skupinové řešení problémů.. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-32-7.
 • SMITH, J. Jak zvyšovat produktivitu týmu : příklady a cvičení.. Praha : Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-359-5.
 • ŠULEŘ, O. Manažerské techniky III.. Olomouc : Rubico, 2003. ISBN 80-85839-87-3.
 • ŠULEŘ, O. Zvládáte své manažerské role?. Praha : Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-702-7.
 • TRINKEWITZ, Z. Management v Česku - iluze a realita.. Zeleneč : Profess Consulting, 2007. ISBN 978-80-7259-056-8.
 • URBAN, J. Byznys je o lidech.. Praha, 2006.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi.. Praha : Management Press, s.r.o., 2006. ISBN 80-7261-143-7.
 • WIEKE, T. Porady a jednání. Jak se prosadit a dosáhnout svých cílů.. Praha : Grada Publishing, 1. vyd., 2006. ISBN 80-247-1686-0.
 • ZIELKE, Ch. Nejčastější chyby manažerů a jak se jim vyhnout.. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1815-4.
 • 1.DONNELLY, jr. James H.; GIBSON, James L.; IVANCEVICH, John, M. Management.. Praha, 2004.
 • 2.SAKÁLOVA, E. Knižničný manažment.. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1995. ISBN 80-85165-56-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library science with the focus on public libraries of the community type (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter