Course: Bibliotherapy

« Back
Course title Bibliotherapy
Course code UBK/KB150
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • KUDELOVÁ Jiřina, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration
Recommended literature
  • HARTL, P., H. HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Biblioterapie. Československá psychologie. 1987.
  • MOLICKA, M. Příběhy, které léčí. . Praha, 2007.
  • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
  • VÁŠOVÁ, L. Čtenáři a uživatelé informací. (Základy psychologie a pedagogiky čtenáře.) . Praha, 1987.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995. ISBN 80-85866-07-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer