Course: Literary Communication

« Back
Course title Literary Communication
Course code UBK/KB057
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • TIMKO Marek, Mgr. Ph.D.
 • HOMOLOVÁ Kateřina, PhDr. Ph.D.
Course content
Literary works and their reception Theory of esthetic infomation, esthetic subject, process and values Literary communication and its forms Author and the process of creativity Reading and readers Typology of readers Perspectives of reading

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis
 • unspecified - 15 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 25 hours per semester
 • unspecified - 15 hours per semester
Recommended literature
 • DRVOTA, S. Osobnost a tvorba.. Praha : Avicenum, 1973.
 • HAMAN, A. Literatura z pohledu čtenářů.. Praha : ČS, 1991.
 • KŘIVÁ, E. Četba jako proces vnímání informací v systému literární komunikace. (strojopis)..
 • KŘIVÁ, E. Teorie literární komunikace a její psychologické aspekty. Čtenář,, l995, 47, č. 9, 10, 11, l2..
 • LIBA, P. Čitatel a literárny proces.. Bratislava : Tatran,, 1987.
 • STÖHRIG, H. J. Malé dějiny filosofie.. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-500-4.
 • ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace. Praha: Akropolis, 2005. ISBN 80-86903-09-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer