Course: Final thesis

« Back
Course title Final thesis
Course code UBK/KB053
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, unspecified, Internship, Students' self-study
  • unspecified - 2 hours per semester
  • unspecified - 20 hours per semester
Recommended literature
  • ČMEJRKOVÁ, S. ; DANEŠ, F. ; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. . Praha, 1999.
  • ECO, U.:. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc, 1997..
  • KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce: Ako písať seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti, diplomové, záverečné a atestačné práce a dizertácie. Bratislava: Stimul, 1998.
  • KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce:jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5.
  • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 3 Summer