Course: Information Science 1

« Back
Course title Information Science 1
Course code UBK/KB002
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • TIMKO Marek, Mgr. Ph.D.
Course content
Information science Quantum information Kybernetics Information in biotic systems Open non-linear dissipative systems Biosocial information Sociocultural informations Memes

Learning activities and teaching methods
Lecturing
  • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
  • BELKIN, N;ROBERTSON, S. Information Science and the Phenomenon of Information. Journal of ASIS, 1976, vol. 27, p. 197..
  • CEJPEK, J. Co je informační věda? I 93, 1993, ,č.3, s. 61-63.
  • CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení.. 2. přepr. vyd. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1037-X.
  • CURRÁS, E. Informační věda-retrospektivní ohlédnutí. Opava, 2006.
  • CURRÁS, E. Neuronový metabolismus informácie. Knižnice a vedecké informácie, 1998, č. 4, s. 145-152..
  • KATUŠČÁK, D.; MATTHAEIDESOVÁ ,- NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1.
  • ŠMAJS, J. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje.. Brno, 2003.
  • ŽATKULIAK, J, G. Základy informatiky. Bratislava, 1978, s. 7-96..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Winter