Course: Research services 1

« Back
Course title Research services 1
Course code UBK/KA219
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • FOBEROVÁ Libuše, PhDr. Ph.D.
 • PAPÍK Richard, doc. PhDr. Ph.D.
Course content
Database typology Data searching Web searching Data searching in libraries and archives Hybrid information systems

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture supplemented with a discussion, Internship, Students' self-study
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 5 hours per semester
 • unspecified - 2 hours per semester
Recommended literature
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [Praha: Karlova Univerzita], 2006.
 • BRATKOVÁ, E. Vyhledávání dat z bází dat SCI a SSCI na disku CD-ROM.
 • BUDIL, J.; KASTL, J. Automatizované informační systémy VTI. III, Dialogová informační obsluha.. Praha, 1989.
 • CEJPEK, Jiří. Úvod do právní informatiky. . Praha, 1997.
 • ČADA, Karel. Průmyslověprávní informace.. Praha, 2002.
 • HORKÝ, J.; BOČEK, B. Z rešeršní kuchyně. 1995.
 • MATOUŠOVÁ, M. Rešerše : úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. . Praha, 1988.
 • PAPÍK, R. a kol. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech.. Praha : Karolinum (CD), 2002.
 • PAPÍK, Richard, et al. Vyhledávání informací III. : Dialogové služby světových databázových center. Praha, 2002.
 • PAPÍK, Richard. Trendy v rozvoji informačních služeb. Ústí nad Labem, 1999.
 • PAPÍK, Richard. Viditelný web versus neviditelný web ? rešerše na internetu. Praha, 2005. ISBN 80-86324-46-X.
 • PIČMAN, Dobroslav. Patentové informace na Internetu.. Praha, 2004.
 • PIČMAN, Dobroslav. Průmyslově právní informace a rešeršní systémy.. Praha, 2008.
 • VÁLEK, D. Studijně rozborová činnost ve VTEI. . Praha, 1981.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 2 Winter