Course: Communicative skills of librarians

« Back
Course title Communicative skills of librarians
Course code UBK/KA218
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • BENIČKOVÁ Jarmila, Mgr.
Course content
Human communication Function of communication Non-verbal communication Rhetorics Bibliographic communication

Learning activities and teaching methods
Lecturing
Recommended literature
  • BIRKENBIHL, V. F. Umění komunikace. Jak úspěšně utvářet mezilidské vztahy. Bratislava : Aktuell, 1999. ISBN 80-88915-21-X.
  • FORET, M. Komunikace s veřejností. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-1034-7.
  • GRUBER, David. Řečnické triky. . Ostrava, 1994. ISBN 80-85624-13-3.
  • HAJZLER, Tomáš aj. Rétorika a komunikace.. 2006.
  • HLOUŠKOVÁ, I. Vnitropodniková komunikace. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-550-5.
  • NĚMEC, P. Public relations. Praxe komunikace s veřejností.. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-20-4.
  • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 2 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 2 Winter