Course: Bibliotherapy

« Back
Course title Bibliotherapy
Course code UBK/KA150
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • KUDELOVÁ Jiřina, Mgr.
Course content
Bibliotherapy and psychotherapy Target groups for bibliotherapy Areas of bibliotherapy

Learning activities and teaching methods
unspecified, Internship, Skills demonstration
  • unspecified - 24 hours per semester
  • unspecified - 30 hours per semester
  • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
  • HARTL, P., H. HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. Biblioterapie. Československá psychologie. 1987.
  • MOLICKA, H. Příběhy, které léčí. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-203-4.
  • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha, 1999. ISBN 80-7178-214-9.
  • VÁŠOVÁ, L. Čtenáři a uživatelé informací. (Základy psychologie a pedagogiky čtenáře.) . Praha, 1987.
  • VÁŠOVÁ, L. Úvod do bibliopedagogiky. Praha, 1995. ISBN 80-85866-07-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 3 Summer
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Summer