Course: Typology of Documents

« Back
Course title Typology of Documents
Course code UBK/KA003
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • SMÉKALOVÁ Dagmar, Mgr.
Course content
Documents: blocks, types, characteristics Text documents, Audio-visual documents Hypertext, multimedia, e-publishing

Learning activities and teaching methods
Lecturing
  • unspecified - 1 hour per semester
  • unspecified - 1 hour per semester
Recommended literature
  • ČSN ISO 690 (010197). Informace a dokumentace. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.. 2011.
  • KATUŠČÁK, D.; MATTHAEIDESOVÁ ,- NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova: terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1998. ISBN 80-08-02818-1.
  • KRATOCHVÍL, Jiří , Petr SEJK,Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací [online].. Brno, 2011.
  • SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Dokumentografie: část 1. Typologie dokumentů.. Opava, 1993. ISBN 80-901581-2-9.
  • SEDLÁČKOVÁ, Beáta, MARVANOVÁ, Eva. Dokumentová komunikace : studijní texty.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7050-535-9.
  • VYMĚTAL, Jan a Miriam VÁCHOVÁ. Úvod do studia odborné literatury.. Praha, 2000. ISBN 80-86199-19-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science in combination with another discipline (2) Journalism, library science and informatics 1 Winter
Faculty of Philosophy and Science in Opava Library Science (1) Journalism, library science and informatics 1 Winter