Course: Resolution of Business Disputes

« Back
Course title Resolution of Business Disputes
Course code PEM/NKRSP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • GONGOL Tomáš, Mgr. Ph.D.
 • MATUŠÍNSKÁ Kateřina, Ing. Ph.D.
Course content
1. Basic characteristics of the contractual relations 2. the creation, amendment, and termination of contractual relations of business 3. The purchase contract and a contract for work 4. Contracts concluded in the transport 5. Contract for the supply issues 6. Bank of the Treaty 7. Other types of the named contracts 8. Settlement of commercial contractual relations 9. The basic principles of Justice 10. The proceedings before the Court of first instance 11. Regular and extraordinary remedies 12. Enforcement 13. Out of court settlement of disputes.

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 73 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vybrané části).
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (vybrané části).
 • Zákon 120/2001 Sb., o soudních exekutorecha exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů..
 • BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-629-8.
 • GONGOL, T. Řešení sporů z obchodních vztahů.. SU OPF Karviná, 2010.
 • SCISKALOVÁ, M. a kol. Obchodní právo. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-298-X.
 • ŠTENGLOVÁ, PLÍVA, TOMSA a kol. Obchodní zákoník - komentář. 12. vydání. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-055-3.
 • ŠVARC, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. ISBN 80-86898-51-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (14UD) Economy 1 Winter
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 1 Winter
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 1 Winter