Předmět: Projektový management

« Zpět
Název předmětu Projektový management
Kód předmětu PEM/BKPRO
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • BERNATÍK Werner, Ing. Ph.D.
 • ZAPLETALOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura výkladu: 1. Úvod do problematiky projektového managementu 2. Projektový management 3. Projektový cyklus a základní atributy projektu 4. Procesy projektového managementu 5. Iniciace a zahájení projektu 6. Plánování projektu 7. Řízení projektových prací 8. Projektová kontrola 9. Uzavření projektu 10.Specifické oblasti integrovaného řízení projektů 11.Specifická projektová prostředí 12.Role projektového manažera 13.Využití osobních počítačů a softwarová podpora pro řízení projektu. Případové studie Obsah 1. Úvod do problematiky projektového managementu Vymezení základních pojmů, definování rozdílů a specifikace jejich významu. 2. Projektový management Organizační struktura projektu. Začlenění projektového managementu do organizační struktury a modely organizačních struktur projektového managementu. Projektové řízení a jeho použití. 3. Projektový cyklus a základní atributy projektu Životní cyklus projektu, fáze projektu, členění projektu. Charakteristika atributů projektu. 4. Procesy projektového managementu Základní informace o procesním modelu projektového managementu a přehledu jeho hlavních procesů. Integrované řízení projektu, zaměření na vztahy a interakce, které mezi jednotlivými procesními skupinami působí. Nejčastější problémy řízení projektů. 5. Iniciace a zahájení projektu Zásady přípravy projektu se zaměřením na předprojektové fáze a zahájení projektu. Posouzení potřeb zadavatele projektu a jejich převedení do soustavy cílů projektu, a to s ohledem na zajištění předpokladů pro jejich splnění, realizovatelnost a řiditelnost projektu. Náklady projektu a stanovení jeho ceny. Způsob pořízení projektu. 6. Plánování projektu Charakteristika a postup vytvoření hlavních dokumentů, jež provázejí projekt po celou dobu jeho trvání. Sestavení podrobného rozpisu prací, časový rozpis projektu. Rozpočet projektu, plánování a alokace zdrojů. 7. Řízení projektových prací Komunikační systém projektu. Řízení komunikace. Kooperace a řízení projektového týmu, hledání řešení a shody členů týmu. 8. Projektová kontrola Zjišťování a ověřování skutečného postupu projektu vůči jeho plánu a projektovou kontrolu z pohledu předmětu projektu, časového rozvrhu a rozpočtu projektu jakou součástí úsilí, které zajišťuje efektivitu projektu a jeho směřování ke splnění stanoveného cíle. Metody projektové kontroly. Hlášení o stavu. 9. Uzavření projektu Ukončení všech aktivit projektu. Předání a schválení výstupu projektu. Vypořádání a uzavření administrativní agendy. Provedení všech nezbytných inventur a hodnocení průběhu projektu. 10. Specifické oblasti integrovaného řízení projektů Proces řízení předmětu projektu, jeho změn, rizika a kvality. Harmonické propojení cílů projektu, všech toků dílčích aktivit, úkonů a činností procesních skupin do jednotného systému postupů, přístupů a metod. 11. Specifická projektová prostředí Řízení v multiprojektovém prostředí a v mezinárodním prostředí. Řízení multidimensionálních projektů (programy a mega-projekty). Řízení virtuálních projektových týmů a řízení projektu v malých organizacích. 12. Role projektového manažera Základní osobní předpoklady pro výkon profese manažera projektu, možnosti zvyšování kvalifikace a kariérního růstu. Etika výkonu profese manažera projektu. 13. Využití osobních počítačů a softwarová podpora pro řízení projektu. Případové studie. Softwarové podpory pro řízení projektů. Případové studie - možnosti uplatnění teorie projektového managementu; aktuální příklady úspěšné realizace projektů i příklady neúspěšných projektů a identifikace chyb a selhání nástrojů projektového managementu.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostudium studentů
 • Seminář - 26 hodin za semestr
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 84 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • APPLEGARTH, M., POSTER, K. Projektový management. Praha, 2006. ISBN 80-7367-141-7.
 • DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V., NĚMEC V. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-287-5.
 • KOPČAI, A. Řízení proudu změn 1. vyd.. Ostrava: Kopčai - Silma ´90, 1999. ISBN 80-902358-1-6.
 • KOPPENBORG, T. J. Project Management: a contemporary appr. Australia: South-Western, 2009. ISBN 978-0-324-65797-5.
 • LEWIS, J. P. Fundamentals of project management. 3. vyd.. New York: Amacom, 2007. ISBN 0-8144-0879-6.
 • McWHORTER SEMBER, B., MORRIS, R. Project Management that Works. New York, 2008. ISBN 978-0-8144-0988-6.
 • NĚMEC, V. Projektový management.. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 184 s., 2002. ISBN 80-247-0392-0.
 • RAIS, K., SMEJKAL, V. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7.
 • ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Brno, 2007. ISBN 80-7226-218-1.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází