Předmět: Environmentální management

« Zpět
Název předmětu Environmentální management
Kód předmětu PEM/BEENV
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • BERNATÍK Werner, Ing. Ph.D.
 • ADÁMEK Pavel, Ing. Ph.D.
 • ZAPLETALOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Struktura výkladu: 1. Životní prostředí (charakteristika) 2. Politika ochrany a tvorby životního prostředí 3. Management - systém řízení ochrany a tvorby životního prostředí 4. Rizika lidstva v životním prostředí 5. Management rizik v oblasti životního prostředí 6. Udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie 7. Ekonomika životního prostředí 8. Krizový management - aplikace v oblasti Environmentálního managementu 9. Poslání inovačních center v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 10. Informační zabezpečení ochrany a tvorby životního prostředí 11. Legislativa v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 12. Mezinárodní spolupráce 13. Případová studie - příklady aplikace i selhání nástrojů politiky životního prostředí. 1. Životní prostředí (charakteristika) Charakteristika, klasifikace pojmů a problémů dané oblasti. 2. Politika ochrany a tvorby životního prostředí Státní politika (nástroje, opatření, hodnocení vlivů na životní prostředí - EIA), priority politiky životního prostředí ČR, regionální politika životního prostředí, politika ochrany a tvorby životního prostředí podniku. 3. Management - systém řízení ochrany a tvorby životního prostředí Environmentální manažerský systém - EMS (metodika, akreditace), EMAS - program ekologicky orientovaného řízení, BS 770 - britský systém ochrany životního prostředí, uplatnění norem ISO řady 14 000, audit EMS, ekologické zhodnocení podniku (britský systémový přístup s aplikací pro podniky v ČR), informační systém podniku pro EMS, doporučení pro podniky ČR při zavádění systému řízení ochrany a tvorby životního prostředí. 4. Rizika lidstva v životním prostředí Rizikové faktory v životním prostředí, vliv průmyslu na životní prostředí. 5. Rizikový management v oblasti životního prostředí Poslání rizikového managementu, úloha rizikového managera, management ekologických rizik, analýza rizik. 6. Udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie Pojem a principy udržitelného rozvoje. Obnovitelné zdroje energie. Druhy OZE s důrazem na využitelnost v prostředí ČR. Podmínky pro investice a podnikání v OZE. Moderní průmyslové materiály a technologie. 7. Ekonomika životního prostředí Uplatňování ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, problémy ekologického zdaňování a poplatků, ekonomické hodnocení úrovně ekologického chování se podniku (škody, ztráty), ekologické aspekty rozhodování se průmyslových podniků. 8. Krizový management Krize lidstva, možné zdroje havárií v ČR, význam krizového managementu, analýza možných zdrojů krize, strategie krizového managementu, řešení havarijních stavů, krizová komunikace, styl práce protikrizového managera. 9. Poslání inovačních center v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Inovační centra, vznik a poslání. Příklady inovačních center v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. 10. Informační zabezpečení ochrany a tvorby životního prostředí Informační systém v životním prostředí, informační společnost a EU. 11. Legislativa v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí Právní předpisy, orgány státní správy a ostatní instituce v ochraně a tvorbě životního prostředí. 12. Mezinárodní spolupráce Významné mezinárodní akce k ochraně životního prostředí, ITEM 96, politika EU v oblasti životního prostředí. 13. Případová studie - příklady aplikace i selhání nástrojů politiky životního prostředí. Aktuální příklady praktické aplikace nástrojů politiky životního prostředí v rovině státní politiky, regionální i podnikové politiky. Příklady selhání těchto nástrojů a řešení aktuálních problémů.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace, Demonstrace dovedností, Samostudium studentů
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 107 hodin za semestr
 • Konzultace - 6 hodin za semestr
 • Přednáška - 6 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • EMAS. Praha: CEMC. ISBN 80-85990-01-6.
 • http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2001/ac78-5.htm.
 • http://www.env.cz/.
 • http://www.unescap.org/stat/envstat/env-link2.asp.
 • Normy ISO 14000. Český normalizační institut Praha, 1997. ISBN Bez ISBN.
 • CAMPBELL, D., J. Organizations and the Business Environment. Butterworth Heinemann, 1997. ISBN 0-7506-2760-3.
 • DIRNER, V., a kol. Ochrana životního prostředí. Praha, 1997. ISBN 80-7078-490-3.
 • HEYNE, P. Ekonomický styl myšlení. Praha, 1991. ISBN 80-7079-781-9.
 • JENÍČEK, V. a kol. Vyvážený rozvoj. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-195-6.
 • KONEČNÝ, M. Ekologický management. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-239-9.
 • KONEČNÝ, M. Management ochrany a tvorby životního prostředí. Karviná: SU OPF, 1999. ISBN 80-85879-00-X.
 • KRAMER, M., BRAUWEILER, J., RITSCHELOVÁ, I. A KOL. Mezinárodní management životního prostředí. Nástroje a systémy environmentálního managementu. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-920-3.
 • KRAMER, M., STREBEL, H., JÍLKOVÁ, J. Mezinárodní management životního prostředí. Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-921-1.
 • MEZŘICKÝ, V. (ed.). Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha, 2005. ISBN 80-7367-008-3.
 • ROMANČÍKOVÁ, E. Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia. Bratislava: ECO INSTRUMENT, 2004. ISBN 80-967771-1-4.
 • STEAD, E., STEAD J. Management pro malou planetu. Praha, 1998. ISBN 80-86103-15-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (14) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 3 Zimní