Course: Legislation in Crisis Management

« Back
Course title Legislation in Crisis Management
Course code MU/14442
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
 • KRATOCHVÍLOVÁ Danuše, Ing.
Course content
1. Legislative processes. 2. International humanitarian law. 3. Legal framework and tools for crisis situations solution in EU and Czech Republic. 4. Basic legal standards in the field of defence. 5. Legal acts in the field of protection of persons, property and environment, civil protection and international standards in those fields. 6. Legal acts establish internal security of the state and public order.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
 • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (Text with EEA relevance) [Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Text s významem pro EHP)].
 • Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám.
 • Green paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection (COM (2005) 576 final) [Zelená kniha o evropském programu ochrany kritické infrastruktury (KOM (2005) 576 v konečném znění)].
 • Právní normy na úseku krizového řízení, plánování a ochrany obyvatelstva.
 • Rozhodnutí evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. Prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie.
 • Ženevské úmluvy.
 • Kolektiv autorů. Ochrana kritické infrastruktury. vydala: Česká asociace bezpečnostních manažerů, vytiskla: tiskárna AMOS repro, spol. s. r. o., Praha, 2011. ISBN 978-80-260-1215-3.
 • Kratochvílová, D., D. Kratochvílová, ml. a L. Folwarczny. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2013.
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml. a D. Kratochvílová. Krizové plánování. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2012. ISBN 978-80-7385-121-7.
 • Smetana, M., D. Kratochvílová, ml., D. Kratochvílová. Havarijní plánování. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Mathematical Institute in Opava Applied Mathematics in Risk Management (3) Mathematics courses 2 Summer