Course: Information Systems Design

« Back
Course title Information Systems Design
Course code INM/NPPIS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • SUCHÁNEK Petr, doc. Mgr. Ph.D.
 • ŠPERKA Roman, doc. RNDr. Ing. Ph.D.
 • GÓRECKI Jan, Ing. Ph.D.
Course content
1. System, information system, information technologies, IS types. 2. Project management, IT project specifics, Team management within IS design. 3. Feasibility study. 4. IS project planning, implementation, evaluation. Selection of IS supplier. IS project types. 5. Target concept of designed system, desing methodologies, structured and object oriented design methods. 6. Implementation stage. 7. Economic and user-view evaluation of IS projects. 8. ICT tools -MS Project. 9. ICT tools - Gannt. 10. Modeling in IS projects. 11. REA method and its use in IS projects. 12. CASE tool in IS design. 13. Case studies.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • časopisy odborné.
 • Dunn, C., L., Cherrington, J., O., Hollander, A., S. Enterprise Information Systems a pattern based approach (3rd edition). New York: Mc Graw-Hill, 2005. ISBN 0-07-111120-4.
 • FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Grada Publishing, 1995. ISBN 80-85623-20-X.
 • Gareis, R. Happy Projects!. Vienna: MANZ Verlag, 2005. ISBN 3-214-08268-X.
 • GREGOR, J., HOLEYŠOVSKÝ, J. Týmové řešení projektů. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994.
 • HABR, J., VEPŘEK, J. Systémová analýza a syntéza. Praha, SNTL, 1986.
 • HAUSMANN, O. Vztah objektových a strukturovaných metod tvorby aplikačních systémů, použití CASE/4/0 a objektiF. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993.
 • HRUBÝ, P.,HUČKA, M.,HUŇKA, FR., KAŠÍK, J., VYMĚTAL, D. Víceúrovňové modelování podnikových procesů (Systém REA). Charakteristika a katalog modelů. Ostrava : VŠB, 2008. ISBN 978-80-248-1872-6.
 • HUTTEMANN, M. The Construction of Object - Oriented Information Systems. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993.
 • CHLAPEK, D. Přístupy k datovému modelování podporované CASE prostředky. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993.
 • CHLAPEK, D., ŘEPA, V. Strukturované metody vývoje IS. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994.
 • JÍLKOVÁ, H. Strukturované a objektové přístupy - srovnání. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1994.
 • KARLACH, P. Vývoj aplikací pro grafická uživatelská rozhraní. Sborník referátů DATASEM, Brno, 1993.
 • KUBÍK, A. Inteligentní agenty. Tvorba aplikačního software na bázi multiagentových systémů. Brno: Computer press, 2004. ISBN 80-251-0323-4.
 • Laguna, M., Marklund., J. Business process Modeling, Simulation and Design. Upper Saddle River. NJ: Pearson education, 2005. ISBN 0-13-091519-X.
 • MOOS, P. Informační technologie. ČVUT Praha, 1993. ISBN 80-01-01048-1.
 • SPRAGUE, R. H., WATSON, H. J. Decision Support Systems. Prentice-Hall, USA, 1993. ISBN 0-13-396268-7.
 • SVOZILOVÁ,A. Projektový management. Praha ,Grada Publishig, 2006. ISBN 80-247-1501-5.
 • VLČEK, J. Inženýrská informatika. ČVUT Praha, 1994. ISBN 80-01-01071-6.
 • VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Teorie a praxe projektování. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Managerial Informatics (13) Economy 1 Summer