Course: Mathematical-Statistical Methods

« Back
Course title Mathematical-Statistical Methods
Course code INM/DPMMA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Doctoral
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 15
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TOŠENOVSKÝ Josef, prof. RNDr. CSc.
 • RAMÍK Jaroslav, prof. RNDr. CSc.
 • IVÁNEK Jiří, prof. RNDr. CSc.
Course content
1. Statistical methods in data analysis in economics and quality control. 2. Econometrics: theory and applications. 3. Time series analysis and methods. 4. Multi-criteria decision making methods. 5. Typical problems of knowledge engineering and data mining and some new tools for solving such problems.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration
 • unspecified - 32 hours per semester
 • unspecified - 72 hours per semester
 • unspecified - 346 hours per semester
Recommended literature
 • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
 • BERENSON, M., LEVINE, M. Basic Business Statistics, Concepts and Applications. New Jersey: Prentice Hall, 1992. ISBN 0-13-065780-8.
 • ENDERS, W. Applied Economic Time Series. New York etc.: John Wiley&Sons, 1995. ISBN 0-314-77818-7.
 • FOTR, J., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6.
 • GURAJATI, D. Essentials of econometrics. New York: McGraw-Hill, 1992. ISBN 0-13-844143-X.
 • HUŠEK, R., PELIKÁN, J. Aplikovaná ekonometrie - teorie a praxe. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-29-0.
 • HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I., II.. Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-102-0.
 • IVÁNEK, J., KEMPNÝ, R., LAŠ, V. Znalostní inženýrství. Karviná, OPF SU, 2007.
 • NENADÁL, J., NOSKIEVIČOVÁ, D., PETŘÍKOVÁ, R., PLURA, J., TOŠENOVSKÝ, J. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7225-040-X.
 • POLLOCK, DGS. A Handbook of Time-Series Analysis, Signal Processing and Dynamics. San Diego - London - Boston - New York: Academic Press,, 1999. ISBN 0-12-560990-6.
 • RAMÍK, J., PERZINA, R. Moderní metody hodnocení a rozhodování . Karviná : SU v Opavě, OPF v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3.
 • RUD, O. Data mining. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-577-6.
 • SEGER, J., HIDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7.
 • TOŠENOVSKÝ, J. Hodnocení způsobilosti výrobního procesu od A do Z. Ostrava: DTO, 1996. ISBN 80-248-0006-3.
 • WISNIEWSKI, M. Kvantitativní metody pro manažéry. Praha: Grada, 1999. ISBN 0-273-62404-0.


Study plans that include the course