Předmět: Peněžní teorie a měnová politika

« Zpět
Název předmětu Peněžní teorie a měnová politika
Kód předmětu FIU/NPPTP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ŠIMÁKOVÁ Jana, Ing. Ph.D.
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZKORUPOVÁ Zuzana, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Peníze 2. Poptávka po penězích 3. Nabídka peněz 4. Teorie úrokových sazeb 5. Podstata měnové politiky 6. Nástroje a účinnost měnové politiky 7. Měnová politika z pohledu teoretických modelů 8. Měnová politika v otevřené ekonomice 9. Měnová politika v České republice 10. Teoretické zázemí koncipování měnové unie 11. Vývoj HMU v rámci evropského integračního procesu 12. Eurozóna a nutnost jednotné měnové politiky 13. Evropská centrální banka a její měnová politika 1. Peníze Definice peněz. Historický vývoj peněz a vývoj peněžního oběhu. Měnové agregáty. Měnová báze. Měnový přehled. Bilance centrální banky. Emise peněz. Peníze a úvěr, úvěrové agregáty. Exogenita, endogenita, neutralita a superneutralita peněz. 2. Poptávka po penězích Teoretické přístupy k poptávce po penězích. Rovnice směny, kvantitativní teorie peněz a její vývoj. Fisherova a cambridgeská teorie poptávky po penězích. Preference likvidity a keynesiánská teorie poptávky po penězích. Monetarismus a Friedmanova teorie poptávky po penězích. Empirické výzkumy poptávky po penězích. 3. Nabídka peněz Modely nabídky peněz, mikroekonomická a makroekonomická analýza nabídky peněz. Zjednodušené bilance centrální banky, komerčních bank a nebankovních institucí. Depozitní a peněžní multiplikátor. Činitele ovlivňující přírůstek nabídky peněz. 4. Teorie úrokových sazeb Determinace úrokových sazeb. Klasické a neoklasické teorie úrokové sazby. Teorie zápůjčních fondů. Keynesiánské a postkeynesiánské teorie úroku. Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb. Inflace a úrokové sazby. 5. Podstata měnové politiky Vývoj a cíle měnové politiky. Měnová kritéria a indikátory měnové politiky. Expanzivní a restriktivní měnová politika. Časová zpoždění v měnové politice. Konečné cíle měnové politiky. Transmisní mechanismy. Inflace. 6. Nástroje a účinnost měnové politiky Klasifikace nástrojů měnové politiky. Přímé a nepřímé nástroje měnové politiky. Hodnocení účinnosti měnové politiky. 7. Měnová politika z pohledu teoretických modelů Měnová politika v modelu IS-LM. Základní popis a předpoklady modelu. Trh zboží a přímka IS. Trh peněz a přímka LM. Rovnováha a nerovnováha v modelu. Účinnost měnové politiky v modelu. Měnový a úrokový transmisní mechanismus v modelu. 8. Měnová politika v otevřené ekonomice Platební bilance. Systémy měnových kurzů. Kurzové intervence a sterilizace. Model IS-LM-BP 9. Měnová politika v České republice Měnová politika Státní banky československé. Měnová odluka. Měnová politika ČNB. Vymezení cílů a nástrojů měnové politiky ČNB. Měnová politika ČNB z hlediska vstupu do Evropské unie a přijetí eura. 10. Teoretické zázemí koncipování měnové unie Hlavní teoretické přístupy. Teorie optimálních měnových oblastí. Analýza nákladů a přínosů spojených s členstvím v měnové unii. Asymetrické šoky a jejich význam v měnové unii. 11. Vývoj HMU v rámci evropského integračního procesu Historie měnové integrace v Evropě. Rozvoj měnové integrace. Konvergenční kritéria a jejich plnění. Zavedení jednotné měny - euro. 12. Eurozóna a nutnost jednotné měnové politiky Právní zakotvení, institucionální struktura ESCB a ECB. Postavení a úloha ECB. Nutnost jednotné měnové politiky. Míra autonomie centrální banky. Institucionální nezávislost a autonomie měnové politiky ECB. 13. Evropská centrální banka a její měnová politika Cíle, nástroje a kritéria měnové politiky ECB. Měnová politika ECB v prostředí hospodářské a měnové unie. EMU a měnová politika ČNB. Budoucnost ECB a její měnové politiky

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 23 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 40 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Články z časopisů: Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. Odpovídající zákony a direktivy EU..
 • BAIMBRIDGE, M., WHYMAN, P. Economic and Monetary Union in Europe. Cheltenham: Edward Edgar, 2003. ISBN 1-84542-233-3.
 • BEŇOVÁ, E. a kol. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 80-8078-031-5.
 • FENDER, J. Monetary Policy. Wiley, 2012. ISBN 0-470-01909-2.
 • GRAUWE, P.D. Economics of Monetary Union. 2. vyd. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. ISBN 978-0-19-929780-1.
 • CHAMP, B., FREEMAN, S., HASLAG, J. Modeling Monetary Economies. 3th Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-052- 117700-9.
 • JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. 1. vyd.. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1.
 • KODEROVÁ, J. Teorie peněz. 1. vyd.. Praha: ASPI, a.s.,, 2008. ISBN 978-7357-359-1.
 • KULHÁNEK, L. Inflace a P-Star model v České republice. Opava: Slezská univerzita, 2004. ISBN 80-7248-134-7.
 • LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5.
 • MANDEL, M., TOMŠÍK, V. Monetárnní ekonomie v malé otevřené ekonomice. 2. vyd.. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-185-0.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • REVENDA, Z. Centrální bankovnictví 3. vyd.. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.
 • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1.
 • SOBEK, O., KOTLEBOVÁ, J. Menová politika: stratégie, inštitúcie a nástroje. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-092-0.
 • ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie (kap. 15, str. 274 - 296).. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-077-8.
 • ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd.. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-149-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika podnikání v obchodě a službách (12) Ekonomie 1 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Letní