Course: Accounting of Business Companies

« Back
Course title Accounting of Business Companies
Course code FIU/NPNUS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. Substance of corporate accounting and legislation 2. Public company 3. Limited partnership 4. Limited company 5. Joint-stock company 6. Registered capital´s transactions - increase of RC 7. Registered capital´s transactions - decrease of RC 8. Contribution of enterprise 9. Sale of enterprise 10. Lease of enterprise 11. Profit or loss and corporate income taxation 12. Financial statements of corporations 13. Winding up corporations

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 60 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy.
 • The Journal of Corporate Accounting & Finance. New York: Wiley Periodicals.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 90/2012. Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)..
 • ADAMÍK, P., PILÁTOVÁ, J., RICHTER, J. , TARANDA, P. Likvidace obchodních společností. 4. aktualizované vydání. Praha: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-597-9.
 • BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-373-0.
 • BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným: Řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe. 10. akt. vyd.. Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7263-659-4.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Účetnictví obchodních společností - cvičebnice. Karviná, 2014. ISBN 978-80-7248-975-6.
 • MIRČEVSKÁ, D. Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-3000-4.
 • PATON, W. A. An introduction to corporate accounting standards. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2012. ISBN 9781111525552.
 • ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností. 3. akt. vyd.. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8.
 • VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fůzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví). Praha: Polygon, 2009. ISBN 978-80-7273-157-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Business Economics and Management (15) Economy 1 Winter