Předmět: Mezinárodní finanční management

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní finanční management
Kód předmětu FIU/NPMFM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • WOLNY René, Ing.
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • PŘEČKOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vznik a vývoj korporací 2. Přímé a portfoliové zahraniční investice 3. Hodnocení dlouhodobých investic 4. Modely ovládání korporací. 5. Vymezení finančních systémů 6. Multinacionální korporace a kapitálové trhy 7. Kapitálový trh jako nástroj kontroly 8. Multinacionální korporace a bankovní systém 9. Multinacionální korporace a devizové trhy 10. Kapitálová struktura multinacionální korporace 11. Dividendová politika 12. Dividendová politika v praxi 13. Krátkodobé finanční zdroje 1. Vznik a vývoj korporací Podstata, způsoby vzniku, výhody a nevýhody korporací, jejich význam ve světové i národních ekonomikách. Možnosti vzniku mezinárodního podnikání. Teorie zaměřené na mezinárodní podnikání. Hlavní důvody zahraniční expanze - příklady. Klasifikace základních typů multinacionálních korporací (MNC). 2. Přímé a portfoliové zahraniční investice Rozhodovací proces při zahraničních investicích. Charakteristika přímých a portfoliových investic a klasifikace jednotlivých typů. Analýza nákladů a výnosů investice. Metody hodnocení rizika cílové země a způsoby zajištění proti riziku. Vliv institucionálních investorů na financování a řízení korporací, pojem globální investor. 3. Hodnocení dlouhodobých investic Strategie korporace a motivy pro přímé zahraniční investice. Benefity mezinárodní diverzifikace. Finanční řízení z hlediska dceřiné versus mateřské společnosti. 4. Modely ovládání korporací. Modely ovládání korporací, srovnání angloamerického a kontinentálně-evropského modelu, vymezení rozdílů při zabezpečování podnikové kontroly, uspořádání podle firemního práva - příklady. 5. Vymezení finančních systémů Typy finančních systémů - financování směřující kontrole, financování volné - nesměřující ke kontrole. Bankovně a kapitálové orientovaný finanční systém. Vliv finančního systému na financování a řízení multinacionálních korporací. Typy zastupitelských konfliktů vznikající v jednotlivých systémech. 6. Multinacionální korporace a kapitálové trhy Charakteristika mezinárodních kapitálových trhů a možností jejich využití pro vlastního získání kapitálu či cizích zdrojů. Výhody a nevýhody akciových a dluhopisových trhů. 7. Kapitálový trh jako nástroj kontroly Definování převzetí, akvizice a fúze. Nepřátelské převzetí jako nástroj kontroly managementu kapitálovým trhem. Způsoby provedení nepřátelských převzetí, techniky jejich financování a způsoby obrany. Klady a zápory převzetí. 8. Multinacionální korporace a bankovní systém Charakteristika vztahu mezi multinacionální korporací a bankovními institucemi. Právní restrikce bank při investování ve vybraných zemích. 9. Multinacionální korporace a devizové trhy Podstata devizového trhu, charakteristika obchodování a klasifikace základních obchodních instrumentů. Důležitost devizového trhu pro multinacionální korporace a klíčové produkty určené pro zajištění, investice či spekulace (spotové operace, termínové kontrakty, swapy). 10. Kapitálová struktura multinacionální korporace Dlouhodobé zdroje financování. Teorie kapitálové struktury a stanovení optimální kapitálové struktury. Specifika kapitálové struktury multinacionální korporace. Náklady vlastního kapitálu. Náklady cizího kapitálu. Vážené průměrné náklady kapitálu zahraniční investice. Alternativní náklady. 11. Dividendová politika Dividendová politika jako kompromis mezi zadržením zisku a výplatou hotovosti. Repatriace zisku multinacionálních korporací. Teorie dividendové politiky, jejich geneze. Škola dividendové irelevance, škola dividendové relevance. 12. Dividendová politika v praxi Druhy dividendové politiky. Dividendy a jejich členění. Výplatní dividendová procedura na příkladu USA, Německa a České republiky. Zpětný odkup jako alternativa k dividendové politice. Způsoby provedení zpětného odkupu. Efekt zpětného odkupu. Dividendový reinvestiční plán. 13. Krátkodobé finanční zdroje Klíčové faktory krátkodobé finanční strategie. Krátkodobé finanční zdroje v mezinárodním podnikání. Řízení závazků a pohledávek.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů..
 • Various readings from The Economist, The Euro and other financial magazines.
 • BLOCK, SB., GEOFFREY, GA. Foundations of Financial Management. Boston: McGraw-Hill, 2005. ISBN 0-07-284229-6.
 • BURKLEY, A., ROSS, SA., WESTERFIELD, RW., JAFFE, JF. Corporate Finance Europe.. Cambridge: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-256-13473-1.
 • CORELIUS DA SILVA, L., GOERGEN, M., RENNEBOOG, L. Dividend Policy and Corporate Governance.. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-925930-5.
 • CRUM, R.L., BRIGHAM, E.F., HOUSTON, J.F. Fundamentals of International Finance. Mason, OH: South-Western, 2005.
 • DURČÁKOVÁ, J., MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2.vyd. Praha: Management Press, 2003. ISBN 80-7261-090-2.
 • EITEMAN, D.K., STONEHIL, A.I., MOFFETT, M.H. Multinational Business Finance(9th ed.). Boston: Addison Wesley Longman, 2001. ISBN 0-201-63538-0.
 • EMERY, D.R., FINNERTY, J.D., STOWE, J.D. Corporate Financial Management. Pearson Education, Inc., 2004. ISBN 0-13-083226-X.
 • CHOEL, SE., BRUCE, GR. International Financial Management. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004. ISBN 0-07-121456-9.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S. Podnikové finance. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-025-2.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
 • MADURA, J., FOX, R. International Financial Management. London, 2007. ISBN 978-1-84480-360-6.
 • MADURA, J. International Financial Management. Mason etc.: South-Western Publishing, 2011. ISBN 13978-0-538-48221.
 • MINOW, N., MONKS, RAG. Corporate Governance. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2008. ISBN 978-1-4051-7106-9.
 • MONKS, RAG. The New Global Investors. Oxford: Capstone Publishing Limited, 2001. ISBN 1-84112-109-6.
 • POLEDNÁKOVÁ, A., BIKÁR, M., KMEŤKO, M. Medzinárodný finančný manažment. Bratislava: EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1625-2.
 • RASTOGI, M.K. A Textbook Of International Financial Management. New York, 2011. ISBN 978-9-38085-629-2.
 • SHAPIRO, AC. Multinational Financial Management. Boston, etc: John Willey & Sons, 2010. ISBN 13978-0470-415016.
 • WATSON, D., HEAD, A. Corporate Finance: Principles & Practice. Essex: Pearson Educated Limited, 2007. ISBN 978-0-273-70644-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází