Předmět: Mezinárodní finanční instituce

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní finanční instituce
Kód předmětu FIU/NPMFI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZKORUPOVÁ Zuzana, Ing. Ph.D.
 • TOMANOVÁ Lucie, Ing.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Vývoj mezinárodního měnového systému 2. Mezinárodní měnový fond 3. Činnost Mezinárodního měnového fondu 4. Světová banka a její skupina 5. Činnost Světové banky 6. Světové regionální rozvojové banky 7. Evropská banka pro obnovu a rozvoj 8. Banka pro mezinárodní platby 9. Evropská investiční banka 10. Evropská centrální banka 11. Evropská měnová integrace 12. Současnost a perspektivy evropské měnové integrace 1. Historický vývoj mezinárodního měnového systému Definice a vznik mezinárodního měnového systému. Zlatý standard a jeho formy, fungování zlatého standardu a analýza jeho příspěvku ke stabilitě finančního systému. 2. Novodobý vývoj mezinárodního měnového systému Brettonwoodský měnový systém, postavení USD ve světové ekonomice a finančním systému. Post brettonwoodské uspořádání, nástup plovoucích kurzů. Současné mezinárodní měnové uspořádání. 3. Mezinárodní měnový fond Charakteristika MMF, jeho měnící se úloha a cíle. Organizační struktura MMF, vývoj vzájemných vztahů MMF a ČR. Úloha v MMF ve sféře devizového uspořádání a kurzových režimů. 4. Činnost Mezinárodního měnového fondu Úvěrová činnost MMF, její vývoj a hlavní etapy. Charakteristika nástrojů úvěrové politiky MMF. Informační a poradenská činnost. Kritika MMF a návrhy na reformu. 5. Světová banka a její skupina Vymezení Světové banky, organizační struktura. Hospodaření a finanční zdroje, členské organizace Skupiny Světové banky. 6. Činnost Světové banky Úvěrová činnost Světové banky, její strategie, výsledky a základní typy poskytovaných úvěrů. Vztahy Skupiny Světové banky a ČR. Reforma Světové banky. 7. Světové regionální rozvojové banky Vznik regionálních rozvojových bank a podstata jejich činnosti. Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka. 8. Evropská banka pro obnovu a rozvoj Organizační struktura, členství, úvěrová činnost, zdroje, rizika a výsledky. Dosavadní vztahy ČR s EBRD. 9. Banka pro mezinárodní platby Okolnosti vzniku BIS, charakteristika a organizační struktura banky. Proces měnících se úkolů a funkcí BIS. Basilejská komise pro bankovní dohled. 10. Evropská investiční banka Historie, cíl a poslání EIB. Její organizační struktura, postavení a role v EU. Činností banky, produkty a nástroje. Aktivity EIB na území ČR. 11. Evropská centrální banka Organizační struktura ECB a ESCB. Cíl a měnová strategie ECB, nástroje měnové politiky. Nezávislost a apolitičnost ECB a její měnové politiky. 12. Historie evropské měnové integrace Plány evropské měnové integrace - Schillerův plán, Barreho plán, Wernerův plán. Had v tunelu, vznik Evropského měnového systému a jeho krize, Evropský mechanismus devizových kurzů. 13. Současnost a perspektivy evropské měnové integrace Delorsova zpráva, tři etapy vzniku EHMU, politické a ekonomické aspekty evropské měnové integrace. Současný vývoj a budoucí v EHMU.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • . Časopisecké články z odborných a vědeckých časopisů dle doporučení vedoucích seminářů..
 • IMF Survey, The World Bank Annual Report, The Annual Report of the IMF.
 • BAIMBRIDGE, M., WHYMAN, P. Economic and Monetary Union in Europe. Cheltenham: Edward Edgar, 2003. ISBN 1-84542-233-3.
 • DeGRAUWE, P. Economics of Monetary Union. 8th Ed.. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 0-199-56323-3.
 • LIŠKA, V., STAVÁREK, D. Světové a regionální finanční instituce. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-40-1.
 • MARKOVÁ, J. Mezinárodní měnové instituce. Praha: Oeconomia, 2002. ISBN 80-245-0431-6.
 • MUNDELL, RA., ZAK, PJ., SCHAEFFER, D. International Monetary Policy after the Euro. Cheltenham: Edward Edgar, 2003. ISBN 1-84542-121-3.
 • MUSSA, M. Argentina and the Fund: From Triumph to Tragedy. Washington D.C.: Institute for International Economics, 2002. ISBN 0-88132-339-X.
 • STAVÁREK, D. Mezinárodní finanční instituce. Karviná: OPF SU, 2003. ISBN 80-7248-208-4.
 • VREELAND, JR. The IMF and Economic Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0-52101-695-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (12) Ekonomie 1 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 1 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (16) Ekonomie 1 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Zimní