Course: International Taxation and Tax Systems

« Back
Course title International Taxation and Tax Systems
Course code FIU/NPMDS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • BLECHOVÁ Beata, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
Recommended literature
 • Daňové a zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • www.euroskop.cz/8917/sekce/zakladajici-smlouvy.
 • Blechová, B. Daně a daňová politika EU, studijní opora. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-826-1.
 • BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v procesu přípravy ČR na členství v EU. Karviná: SU OPF, 2000. ISBN 80-7248-089-8.
 • FICBAUER,J.FICBAUER,D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy. Brno, 2012. ISBN 978-80-7418-143-6.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-841-3.
 • NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN ISBN 978-80-7478-.
 • ŚIROKÝ, J. Daně v Evropské unii.. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-925-0.
 • SKALICKÁ, H. Mezinárodní daňové vztahy.. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-400-3.
 • Sojka, V. Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů.. Praha: Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-035-6.


Study plans that include the course