Předmět: Investiční nástroje a strategie

« Zpět
Název předmětu Investiční nástroje a strategie
Kód předmětu FIU/NPINS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • HERYÁN Tomáš, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Efektivnost finančních trhů 2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I. 3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II. 4. Emerging markets 5. Mezinárodní diverzifikace 6. Dlužnické cenné papíry 7. Dluhopisové analýzy 8. Majetkové cenné papíry 9. Fundamentální a technická analýza 10. Oceňování finančních derivátů 11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv 12. Finanční trhy a reálná ekonomika 13. Obchodní a vypořádací systémy Efektivnost finančních trhů Teorie efektivních trhů, slabá, středně-silná a silná efektivnost finančních trhů, vybrané peněžní teorie a jejich významní světoví představitelé. 2. Národní a mezinárodní peněžní trhy - I. Odlišnosti peněžních trhů v Evropské unii, komparace s tuzemským peněžním trhem, případová studie. 3. Národní a mezinárodní peněžní trhy - II. Mezinárodní peněžní trhy v USA a Asii, odlišnosti a společné atributy s evropskými trhy, legislativní a právní odlišnosti vybraných krajin. 4. Emerging markets Finanční trhy v rozvojových ekonomikách a jejich specifika, komoditní trhy, specifika různých druhů komodit a diversifikační strategie. 5. Mezinárodní diverzifikace Dopad devizového rizika na investování na finančních trzích, hedggingové strategie zajištění devizového rizika prostřednictvím finančních derivátů. 6. Dlužnické cenné papíry Základní druhy krátkodobých a dlouhodobých dlužnických cenných papírů, vztah dlužníka a věřitele, světové trhy dlužnických cenných papírů. 7. Dluhopisové analýzy Vybrané dluhopisové analýzy, investiční strategie investorů aversních vůči riziku, vliv inflace při investování na finančních trzích. 8. Majetkové cenné papíry Specifika majetkových cenných papírů, rizikové investiční strategie, volatilita a měření rizika akciových titulů. 9. Fundamentální a technická analýza Fundamentální ekonomické proměnné, základní náležitosti panelového regresního modelu, vybrané druhy technické analýzy a jejich užití v praxi. 10. Oceňování finančních derivátů Vzorové řešené příklady na oceňování vybraných druhů finančních derivátů, hlavní světové burzy finančních derivátů. 11. Teorie portfolia a oceňování kapitálových aktiv Diverzifikace rizika, panelová kointegrace, korelační analýza a regresní model. Jednoduchý model CAPM. 12. Finanční trhy a reálná ekonomika Panelová regrese s vybranými fundamentálními proměnnými, deskripce základních empirických vztahů mezi reálnou ekonomikou a finančními trhy. 13. Obchodní a vypořádací systémy Věcné, organizační a personální předpoklady, zúčtování pohledávek a závazků obchodů s investičními nástroji, účastníci, náležitosti smluvního zajištění.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 47 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Fondshop, Finance a úvěr.
 • Zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, v platném znění.
 • Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění..
 • DOUGHERTY, C. Introduction to Econometrics. 2011. ISBN 978-0-19-956708-9.
 • ELTON, EJ., GRUBER, MJ. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 6th ed. New York, etc.: John Wiley Sons, 2003. ISBN 0-471-23854-6.
 • HEFFERNAN, S.A. Modern banking. 2005. ISBN 0-470-09500-8.
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners' Interest Margin. 2011. ISBN 2212-5671.
 • HERYÁN, T. and D. STAVÁREK. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic.. 2011.
 • HERYÁN, T. Finanční trhy. OPF SU, Karviná, 2014. ISBN 978-80-7510-022-1.
 • HERYÁN, T. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2011.
 • JÍLEK, J. Finanční a komoditní deriváty v prax. 2. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3696-9.
 • JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1653-4.
 • KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: GRADA Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3315-9.
 • KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., STAVÁREK, D. The Financial and Banking Sectors in Transition Countries. In: POLOUČEK, S. (Ed.) Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 1-4039-1546-6.
 • NOVOTNÝ, J. and J. KUNERT. Central banking in the Czech lands. 2008. ISBN 978-80-87-22507-3.
 • REJNUŠ, O. Finanční trhy - 2. rozšířené vydání. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-080-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Letní