Předmět: Finanční plánování a rozpočtování

« Zpět
Název předmětu Finanční plánování a rozpočtování
Kód předmětu FIU/NPFPR
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ROUBÍČKOVÁ Michaela, Ing. Ph.D.
 • RŮČKOVÁ Petra, doc. Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Finanční plán podniku 2. Strategické plánování - I. 3. Strategické plánování - II. 4. Krátkodobé finanční plánování - I. 5. Krátkodobé finanční plánování - II. 6. Investiční program firmy 7. Plánová rozvaha 8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy 9. Plánování cash flow 10. Rozpočtování - I. 11. Rozpočtování - II. 12. Případová studie - I. 13. Případová studie - II 1. Finanční plán podniku Struktura a obsah finančního plánu, cíle a pojetí finančního plánu 2. Strategické plánování - I. Hodnocení ekonomické a finanční situace firmy, hodnocení silných a slabých stránek. 3. Strategické plánování - II. Požadavky a tvorba strategického plánu. 4. Krátkodobé finanční plánování - I. Plánování čistého pracovního kapitálu, zjišťování délky obratového cyklu peněz a odhad výše kapitálových potřeb firmy. 5. Krátkodobé finanční plánování - II. Principy sestavování finančního plánu. 6. Investiční program firmy Příprava investičního programu, hodnocení ekonomické efektivnosti, ekonomická přidaná hodnota, volba investičního programu 7. Plánová rozvaha Metody plánování rozvahových položek, volba finanční struktury v podniku 8. Plánování výnosů, nákladů a výsledku hospodaření firmy Způsoby plánování výnosů, stanovování nákladů v relaci k tržbám, plánování výsledku hospodaření a rozdělení zisku 9. Plánování cash flow Plán peněžních toků jako nástroj řízení likvidity, postupy stanovení peněžních toků 10. Rozpočtování - I. Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty 11. Rozpočtování - II. Dlouhodobé finanční rozpočty, krátkodobé finanční rozpočty, peněžní rozpočty 12. Případová studie - I. Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu. 13. Případová studie - II. Využití všech získaných znalostí při řešení ucelené případové studie s využitím konkrétní firmy fungující na našem trhu

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Brooker, J. Financial Planning Fundamentals.. Toronto: CCH Canadian, 2006. ISBN 9781554961818.
 • GREENWOOD, R. P. Handbook of Financial Planning and Control. London: Gower publishing, 2002. ISBN 9780566083723.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: EKOPRESS, 2007. ISBN 80-86929-26-2.
 • KEASEY, K., THOMPSON, S., WRIGHT, M. Corporate Governance. Cornwall, 1999. ISBN 1-85898-871-3.
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza: krok za krokem. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-321-3.
 • KOLB, R W., RODRÍGUEZ, R J. Principles of Finance. Toronto, 1992. ISBN 0-669-27384-8.
 • LUNDHOLM, R., SLOAN, R. Equity valuation and analysis. 2007. ISBN 007-310026-9.
 • MAŘÍK, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80629-32-3.
 • PENMAN, H. S. Financial statement analysis and security valuation. New York, 2007. ISBN 007-125432-3.
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy. Manažerské účetnictví v praxi. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1046-3.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-299-8.
 • RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. 4. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3916-8.
 • WHITE, G., SONDHI, AC., FRIED, D. The Analysis and Use of Financial Statements. New York: John Wiley & sons, 1998. ISBN 0-471-11186-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází