Předmět: Finanční ekonometrie

« Zpět
Název předmětu Finanční ekonometrie
Kód předmětu FIU/NPFEK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Teorie a modely 2. Finanční časové řady a jejich charakteristiky 3. Modely jednorozměrných stacionárních časových řad 4. Modely jednorozměrných nestacionárních časových řad 5. Estimace parametrů modelu 6. Evaluace a diagnostická kontrola modelu 7. Kauzalita ve finančních časových řadách 8. Modely vícerozměrných časových řad 9. Kointegrace a modely typu Error Correction 10. Panelová regrese 11. Modely diskrétní volby 12. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility 1. Teorie a modely Cíle finanční ekonometrie. Specifikace ekonometrického modelu. Ekonomická, statistická a ekonometrická verifikace modelu. Ekonometrické programy. 2. Finanční časové řady a jejich charakteristiky Deskriptivní statistiky, normalita, linearita, homoskedasticita a heteroskedasticita, stacionární a nestacionární časové řady. Testování stacionarity, jednotkový kořen. 3. Modely jednorozměrných stacionárních časových řad Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Proces bílého šumu, lineární proces. Autoregrese, řády autoregresních procesů (AR), klouzavé průměry (MA), řády procesů MA, model ARMA. 4. Modely jednorozměrných nestacionárních časových řad Nestacionární časové řady, náhodná procházka, diferencování, model ARIMA. Modely sezónních časových řad. Frakcionálně integrované procesy, frakcionální diference, model ARFIMA. 5. Estimace parametrů modelu Metoda nejmenších čtverců a její uplatnění. Metoda maximální věrohodnosti. Nelineární metoda nejmenších čtverců. Vícestupňové metody. Všeobecná metoda momentů. 6. Evaluace a diagnostická kontrola modelu Koeficient determinace. F-statistika, t-statistiky parametrů, kritéria volby modelu. Testy nesystematické složky. 7. Kauzalita ve finančních časových řadách Korelační analýza, její výhody a nedostatky. Grangerova kauzalita. Endogenita a exogenita. Multikolinearita a ortogonalita exogenních proměnných. Metody ortogonalizace. Metoda hlavních komponent a faktorová analýza. 8. Modely vícerozměrných časových řad Vektorový stochastický proces. Vícerozměrný lineární proces. Modely vektorové autoregrese. Modely se zpožděním typu ARDL. Systémy dynamických simultánních rovnic. 9. Kointegrace a modely typu Error Correction Trendy a zdánlivá regrese. Definice kointegrovaných procesů. Grangerova věta. Testování kointegrace. Dvojstupňová metoda Engle - Grangera. Testování řádu kointegrace - metoda Johansena. Model Error Correction (EC) a vektorový EC (VEC). 10. Modely diskrétní volby Modely binární volby. Modely obecné volby. Modely typu Logit, Probit a Tobit. 11. Panelová regrese Průřezové časové řady. Výhody a nevýhody panelové regrese. Aplikační možnosti. 12. Panelová regrese Statický lineární model. Konstantní a náhodné efekty. Dynamický lineární model. 13. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility Testování nelinearity časových řad. Modely proměnlivých režimů. Modely volatility. ARCH, GARCH modely. Asymetrické modely typu EGARCH a TARCH. Integrované a frakcionálně integrované modely typu IGARCH a FIGARCH atd.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 47 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady. Praha : Professional Publishing,, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
 • ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. 1. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0330-0.
 • BROOKS, Ch. Introductory econometrics for finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0521-79018-2.
 • CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9.
 • DAVIDSON, R., MACKINNON, J. G. Econometric Theory and Methods. Oxford : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-539105-3.
 • GUJARATI, D. N., PORTER, D. C. Basic Econometrics. Boston : IrwinMcGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-07-337577-9.
 • HUŠEK, R., PELIKÁN, J. Aplikovaná ekonometrie - teorie a praxe. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-29-0.
 • MADDALA, G. S., LAHIRI, K. Introduction to Econometrics. New York : John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-01512-4.
 • VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0-470-85773-0.
 • VOGELVANG, B. Econometrics. Theory and Applications with EViews. England: Financial Times Press, 2005. ISBN 0-273-68374-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 1 Letní