Course: Monetary Theory and Monetary Policy

« Back
Course title Monetary Theory and Monetary Policy
Course code FIU/NKPTP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÁKOVÁ Jana, Ing. Ph.D.
 • STAVÁREK Daniel, prof. Ing. Ph.D.
 • SZKORUPOVÁ Zuzana, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 64 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • Články z časopisů: Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. Odpovídající zákony a direktivy EU..
 • BEŇOVÁ, E. a kol. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 80-8078-031-5.
 • GRAUWE, P.D. Economics of Monetary Union. 2. vyd. New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2007. ISBN 978-0-19-929780-1.
 • JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. 1. vyd.. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1.
 • KODEROVÁ, J. Teorie peněz. 1. vyd.. Praha: ASPI, a.s.,, 2008. ISBN 978-7357-359-1.
 • KULHÁNEK, L. Inflace a P-Star model v České republice. Opava: Slezská univerzita, 2004. ISBN 80-7248-134-7.
 • LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5.
 • MANDEL, M., TOMŠÍK, V. Monetárnní ekonomie v malé otevřené ekonomice. 2. vyd.. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-185-0.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • REVENDA, Z. Centrální bankovnictví 3. vyd.. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.
 • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-7261-132-1.
 • SOBEK, O., KOTLEBOVÁ, J. Menová politika: stratégie, inštitúcie a nástroje. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-092-0.
 • ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie (kap. 15, str. 274 - 296).. Ústí nad Labem: FSE UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-077-8.
 • ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd.. Karviná, 2004. ISBN 80-7248-149-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (12) Economy 1 Summer
School of Business Administration in Karvina Business Economics in Trade and Services (12) Economy 1 Summer