Course: Managerial Accounting

« Back
Course title Managerial Accounting
Course code FIU/NKNMU
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. Financial and Management Accounting 2. The concept and classification of costs in managerial accounting 3. Track costs by place of origin and of responsibility 4. Calculation System 5. Calculation methods and formulas 6. Preparation of budgets 7. One or two circuit Accounting 8. Bulk and custom manufacturing 9. Pooled and unpooled production 10. Standard cost method 11. Decision-making tasks requiring deposits of funds 12. Decision-making tasks that require a deposit of funds 13. Pricing decisions

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 47 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy pro podnikatele..
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • DRURY, C. Management accounting for business. London: Thomson Learning, 2005. ISBN 978-1-84480-152-7.
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • HORNGREN Ch. T. Introduction to management accounting. New Jersey: Prentice-Hall, 2013. ISBN 978-0132567466.
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X.
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X.
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN.
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Cvičné příklady pro studium manažerského účetnictví. Praha: Institut svazu účetních, a.s., 2005. ISBN 80-86716-26-0.
 • VALICOVÁ, A. Manažerské účetnictví. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-374-9.


Study plans that include the course