Course: Managerial Accounting

« Back
Course title Managerial Accounting
Course code FIU/NKMUC
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • ŠELIGOVÁ Markéta, Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 74 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
Recommended literature
 • České účetní standardy pro podnikatele..
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních.
 • Vyhláška Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X.
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN.
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Cvičné příklady pro studium manažerského účetnictví. Praha: Institut svazu účetních, a.s., 2005. ISBN 80-86716-26-0.
 • VALICOVÁ, A. Manažerské účetnictví. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-374-9.


Study plans that include the course