Předmět: Zdanění spotřeby

« Zpět
Název předmětu Zdanění spotřeby
Kód předmětu FIU/BPZDS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • SOBOTOVIČOVÁ Šárka, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do zdanění spotřeby. 2. Daň z přidané hodnoty, zákonná úprava a základní pojmy. Registrace k DPH. 3. Zdanitelná plnění, uskutečnění plnění, místo plnění, základ daně, sazby daně. 4. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Zvláštní režimy. Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně. 5. Nárok na odpočet daně. Daňové doklady. 6. Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně. Dodání zboží do EU a pořízení zboží z EU. 7. Místo plnění u poskytnutí služeb. Uplatňování DPH u služeb. 8. Uplatňování DPH u dovozu a vývozu. 9. Správa daně z přidané hodnoty a daňové formuláře. 10. Daně spotřební selektivní. Správa spotřebních daní a daňové formuláře. 11. Daň z minerálních olejů. Daň z tabákových výrobků a značení tabákových výrobků. 12. Daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů. 13. Ekologické daně, jejich význam a správa. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daň z pevných paliv. Daň z elektřiny. 1. Úvod do zdanění spotřeby. Postavení nepřímých daní v rámci daňové soustavy, jejich význam a vývoj. Daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky. 2. Daň z přidané hodnoty, zákonná úprava a základní pojmy. Registrace k DPH. Zákonná úprava DPH v ČR a v EU. Determinace základních pojmů. Registrace jako strategické rozhodnutí daňového subjektu. 3. Zdanitelná plnění, uskutečnění plnění, místo plnění, základ daně, sazby daně. Charakteristika základu daně, oprava základu daně a způsoby výpočtu daně. Sazby daně, jejich uplatnění a oprava sazby daně. 4. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. Zvláštní režimy. Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně. Vracení daně, vznik nároku na vrácení daně, splnění podmínek a způsob podání žádosti. Prodej zboží za ceny bez daně a povolení k prodeji. 5. Nárok na odpočet daně. Daňové doklady. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně, jeho oprava, úprava a vyrovnání. Nárok na odpočet daně při změně režimu. 6. Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně. Dodání zboží do EU a pořízení zboží z EU. Stanovení místa plnění při dodání a pořízení zboží, daňové doklady a uskutečnění plnění. Třístranný obchod, zasílání zboží, přemístění zboží. 7. Místo plnění u poskytnutí služeb. Uplatňování DPH u služeb. Stanovení místa plnění při poskytnutí služeb obecně a ve zvláštních případech. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň nebo uskutečnění plnění. 8. Uplatňování DPH u dovozu a vývozu. Místo plnění, uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží, osvobození od daně, daňové doklady při dovozu a vývozu. 9. Správa daně z přidané hodnoty a daňové formuláře. Místní příslušnost, zdaňovací období a jeho změna, evidence pro daňové účely, Daňové přiznání a splatnost daně, souhrnné hlášení. 10. Daně spotřební selektivní. Správa spotřebních daní a daňové formuláře. Principy výběru, postavení a vývoj jednotlivých spotřebních daní, mechanismus výběru, daňové sklady. 11. Daň z minerálních olejů. Daň z tabákových výrobků a značení tabákových výrobků. Předmět daně, povinnost přiznat a zaplatit daň, osvobození od daně. Značení tabákových výrobků. 12. Daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů. Předmět daně, povinnost přiznat a zaplatit daň, osvobození od daně. 13. Ekologické daně, jejich význam a správa. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. Daň z pevných paliv. Daň z elektřiny. Mechanismus výběru ekologických daní, druhy dokladů, zdaňovací období.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Daňové zákony a předpisy související - v aktuálním znění.
 • Taxation Trends in the European Union..
 • Vybrané články z odborných časopisů.
 • www.mfcr.cz.
 • JAMES, S., NOBES, Ch. The Economics of Taxation. Twelfth edition 2012/2013.. Croydon: Philip Allan Publishers, 2012. ISBN 978-1906201-19-7.
 • KOUT, P. Cvičné příklady - Daně. Sborník příkladů. Praha: Institut certifikace účetních, 2013. ISBN 978-80-86716-93-0.
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika.. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-574-8.
 • SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby, vysokoškolská učebnice. Karviná: SU OPF, 2011.
 • SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby. Karviná: SU OPF, 2011.
 • SVÁTKOVÁ S.. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: ASPI, 2005. ISBN 978-80-7357-443-7.
 • VANČUROVÁ, A. a L. LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. Praha: VOX, 2014. ISBN 978-80-87480-23-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 2 Letní