Předmět: Účetnictví nevýdělečných organizací

« Zpět
Název předmětu Účetnictví nevýdělečných organizací
Kód předmětu FIU/BPUNO
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika nevýdělečných organizací 2. Aktuální legislativní úprava jednotlivých typů nevýdělečných organizací 3. Specifika účetnictví nevýdělečných organizací 4. Nevýdělečné organizace z aspektu daní 5. Majetková struktura z hlediska poslání organizace 6. Účtování dlouhodobého a oběžného majetku v nestátních nevýdělečných organizacích 7. Účtování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů s ohledem na zákon o daních z příjmů 8. Účtování specifických účetních případů nestátních nevýdělečných organizací 9. Metodika zdaňování nestátních nevýdělečných organizací 10. Vedení účetnictví u vybraných účetních jednotek 11. Účtování v příspěvkových organizacích 12. Metodika účetní uzávěrky a sestavení závěrky v nevýdělečných organizacích 13. Ostatní daňové povinnosti nevýdělečných organizací 1. Charakteristika nevýdělečných organizací Charakteristické znaky účetních jednotek, jejichž primárním cílem není dosahování zisku. Členění jednotlivých typů s uvedením shodných a rozdílných prvků. 2. Aktuální legislativní úprava jednotlivých typů nevýdělečných organizací Analýza jednotlivých typů z hlediska zákona, na jehož podkladě došlo ke vzniku. Specifika jednotlivých předpisů z hlediska dalšího použití v činnostech. 3. Specifika účetnictví nevýdělečných organizací Postavení účetních jednotek právnických osob v zákonu o účetnictví. Legislativní úprava formou vyhlášek a účetních standardů. Úprava specifických případů použitím interních předpisů v pravomoci účetní jednotky. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh. 4. Nevýdělečné organizace z aspektu daní Dopady v oblasti přímých a nepřímých daní s uplatněním výjimečného postavení nevýdělečných organizací jako poskytovatele prospěšných služeb. Důraz na jednotlivá ustanovení zákona o daních z příjmů právnických osob. 5. Majetková struktura z hlediska poslání organizace Složky majetku z pohledu typu organizace a vymezení hlavní činnosti - poslání. Vliv vedlejších činností na rozsah majetku. 6. Účtování dlouhodobého a oběžného majetku v nestátních nevýdělečných organizacích Na znalostech účetních případů probrány aplikace specificky řešených postupů u těchto účetních jednotek. 7. Účtování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů s ohledem na zákon o daních z příjmů Účetní případy z hlavních a vedlejších činností s dopadem do výsledku hospodaření. Úpravy v účtovém rozvrhu pro získání výsledku hospodaření z hlavní a vedlejší činnosti. Propočty režie. 8. Účtování specifických účetních případů nestátních nevýdělečných organizací Výběr vzorových příkladů, z jejichž aplikace lze odvodit účtování účetních případů. Práce s obsahem prováděcí vyhlášky a účetními standardy, poskytujících metodický návod. Případy pro interní směrnice. 9. Metodika zdaňování nestátních nevýdělečných organizací Transformace metodicky správně sestaveného účetního výsledku hospodaření na základ daně. Metodika postupu jednotlivých úprav vedoucích k výpočtu daně. Povinnost podání přiznání k dani z příjmů, případné výjimky. 10. Vedení účetnictví u vybraných účetních jednotek Dle aktuálního stavu účetnictví účtování vybraných specificky odlišných případů. Aplikace vyhlášky a standardů platných pro danou oblast. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh. 11. Účtování v příspěvkových organizacích Specifika účetních případů a z hlediska postavení těchto vybraných účetních jednotek vůči jejich zřizovateli, majetek vlastní a svěřený, směrnice a pokyny zřizovatele. 12. Metodika účetní uzávěrky a sestavení závěrky v příspěvkových organizacích Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací při operacích účetní uzávěrky. Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky. Obsah a forma závazných částí celku účetní závěrky. 13. Ostatní daňové povinnosti nevýdělečných organizací Aktivním použitím znalostí uplatnění nároku na osvobození od daňové povinnosti. Průkazná dokumentace.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 79 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopis: Finanční zpravodaj.
 • Časopis: Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb..
 • Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisům, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • JANČAROVÁ, V., POLOK, V. Účetnictví nevýdělečných organizací. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • KRBEČKOVÁ, M. PLESNÍKOVÁ, J. Jednoduché účetnictví k 1.1.2010. Olomouc: ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-591-7.
 • MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, K., TÉGL, P. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636648.
 • MERITUM. Nevýdělečné organizace. Praha , 2011. ISBN 9788073576257.
 • NOVÁKOVÁ, Š. Účetnictví příspěvkových organizací. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0851-6.
 • OTRUSINOVÁ, M. ŠTEKER, K. Finanční hospodaření municipálních účetních jednotek. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-342-4.
 • PETRLÍKOVÁ, B. Účetní souvztažnosti nevýdělečných organizací. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-568-0.
 • STEJSKAL, J. Ekonomika neziskové organizace. Praha: TDC Junák, 2014. ISBN 978-80-7501-063-6.
 • STUCHLÍKOVÁ, H., KOMRSKOVÁ, S.. Zdaňování neziskových organizací. ANAG Olomouc, 2011. ISBN 9788072636587.
 • SVOBODOVÁ, J. Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky - organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 2011. Olomouc: ANAG, 2011.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví nevýdělečných organizací. Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-979-4.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetnictví územních samosprávných celků. Karviná, 2013. ISBN 9978-80-7248-813-.
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví nevýdělečných organizací A. Ostrava: VŠB TU, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6.
 • URBANCOVÁ, A., KRYŠKOVÁ, Š. Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Ostrava: VŠB TU, 2003. ISBN 80-248-0483-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (16) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 3 Zimní