Předmět: Účetnictví finančních institucí

« Zpět
Název předmětu Účetnictví finančních institucí
Kód předmětu FIU/BPUFI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Právní úprava účetnictví bank, vymezení účtových tříd účtové osnovy banky 2. Charakteristika a účtování pokladních a mezibankovních operací 3. Charakteristika pohledávek a závazků z vybraných finančních činností 4. Charakteristika a účtování cenných papírů a derivátů 5. Charakteristika a účtování dlouhodobého majetku a některých operací s kapitálem 6. Základní charakteristika nákladů a výnosů a jejich účtování 7. Účetní závěrka bank a její zveřejňování 8. Právní úprava pojišťoven. Specifika účtové osnovy pojišťoven 9. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účetní třídy Finanční umístění a Majetek 10. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Pohledávky, závazky a přechodné účty 11. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Účty kapitálu a dlouhodobých závazků 12. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Náklady a Výnosy 13. Účetní závěrka pojišťoven a její zveřejňování 1. Právní úprava účetnictví bank, vymezení účtových tříd účtové osnovy banky Základní charakteristika právní úpravy účetnictví bank, směrné účtové osnovy a základní činnosti bank. 2. Charakteristika a účtování pokladních a mezibankovních operací Charakteristika účetních případů, které vyplývají ze vztahu obchodních bank a centrální banky a účetních případů, které se vztahují k operacím mezi obchodními bankami navzájem a mezi obchodními bankami a vybranými finančními institucemi. 3. Charakteristika pohledávek a závazků z vybraných finančních činností Charakteristika účetních případů souvisejících s poskytováním úvěrů, postupováním pohledávek a přijímáním vkladů od veřejnosti. 4. Charakteristika a účtování cenných papírů, derivátů Základní charakteristika jednotlivých druhů cenných papírů, oceňování cenných papírů. 5. Charakteristika a účtování dlouhodobého majetku a některých operací s kapitálem Charakteristika účetních případů vztahujících se k pořízení, odpisování a vyřazování dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku. 6. Základní charakteristika nákladů a výnosů a jejich účtování Definice nákladů a výnosů souvisejících s finančními činnostmi banky. 7. Účetní závěrka bank a její zveřejňování Základní charakteristiky a informacemi o obsahu a typech účetních závěrek, výročních zpráv, inventarizacích a povinnostech zveřejňovat účetní závěrky. 8. Právní úprava pojišťoven. Specifika účtové osnovy pojišťoven Charakteristika a specifika právní úpravy účetnictví pojišťoven. 9. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účetní třídy Finanční umístění a Majetek Základní účetní operace v účtové třídě 1 a 2 směrné účtové osnovy pojišťoven. 10. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Pohledávky, závazky a přechodné účty Základní charakteristika postupů účtování o pohledávkách a závazcích pojišťovny. 11. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Účty kapitálu a dlouhodobých závazků Definování dlouhodobých vlastních a cizích zdrojů pojišťovny. Charakteristika účtování o základním kapitálu pojišťovny. 12. Charakteristika a základní účetní operace na účtech účtové třídy Náklady a Výnosy. Definice a specifika účtování nákladů a výnosů pojišťoven na Technických účtech a Netechnickém účtu. 13. Účetní závěrka pojišťoven a její zveřejňování Základní charakteristika účetní závěrky pojišťoven, soustavy základních ukazatelů a definování jednotlivých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a přehledu o změnách vlastního kapitálu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • časopisy: Finanční zpravodaj.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou finančními institucemi.
 • Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.
 • Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou zdravotními pojišťovnami.
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
 • BLECHOVÁ, B. Účetnictví finančních institucí. Karviná, 2011. ISBN 978-80-7248-691-5.
 • ČEJKOVÁ, V., VALOUCH, P. Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0953-8.
 • HUAULT, I., RICHARD, CH. Finance: the discreet regulator: How financial activities shape and transform the world. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 9781137033604.
 • JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí 2009. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3048-6.
 • LEONE, P. VENTO, G. A. Credit guarantee institutions and SME finance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 9780230362321.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 3 Zimní