Předmět: Účetní a daňové praktikum

« Zpět
Název předmětu Účetní a daňové praktikum
Kód předmětu FIU/BPUDP
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Aktuální stav účetnictví a souvisejících předpisů 2. Terminologické uvedení, vazby a souvislosti 3. Ohlašování živnosti, registrační povinnosti 4. Účetnictví fyzické osoby 5. Dokladování a prokazování pro legislativní účely 6. Majetková struktura 7. Specifika postavení dlouhodobého majetku 8. Oběžná aktiva 9. Pracovněprávní vztahy 10.Dodavatelskoodběratelské vztahy 11.Náklady a výnosy z účetního a daňového aspektu 12.Účetní závěrka fyzické a právnické osoby, následné povinnosti 13.Přerušení a obnovení živnosti, analýza aspektů 1. Aktuální stav účetnictví a souvisejících předpisů Aktualizace předpisů v oblasti účetnictví a daní. Výběrem ze souvisejících předpisů vytvořen teoretický základ pro řešení případů v seminářích. 2. Terminologické uvedení, vazby a souvislosti Dualita pojmů v podnikání, sjednocení pro další použití. Výchozí vazby účetnictví a daní, vedení účetnictví, prokazování pro daňové účely. Výstupy z účetnictví a systémy záznamů. 3. Ohlašování živnosti, registrační povinnosti Účetní a daňové aspekty živnosti, ostatní samostatně výdělečné osoby. Registrační povinnosti nových subjektů. Provozovny, bezpečnostní a hygienické předpisy. Kontrolní orgány. 4. Účetnictví fyzické osoby Rozdílnost vedení účetnictví v plném a zjednodušeném rozsahu. Využití sestavení interní směrnice při řešení specifického účetního případu. Důsledky ukončení vedení účetnictví. 5. Dokladování a prokazování pro legislativní účely Údaje nezbytné při prokazování konkrétních případů. Obsah a forma účetních a daňových dokladů. Interní a externí dokumentace. Důsledky chybějící nebo ztracené dokumentace. Spisový a archivační řád. 6. Majetková struktura Osobní a obchodní majetek, legislativní možnosti převodů. SJM, rozšíření nebo zúžení, prokazování při exekuci majetku. Důsledky forem nabytí majetků, vhodnost poměru zdrojů krytí majetků. 7. Specifika dlouhodobého majetku Pořizování, uvedení do užívání, odpisování, údržba, opravy, technické zhodnocení, pojištění, vyřazování, vše v kontextu účetnictví a daní, praktické dopady. Majetek pronajatý. 8. Oběžná aktiva Potřebnost a směnitelnost jednotlivých složek, zatřídění z hlediska účetnictví a daní. Inventarizace jako identifikační prostředek. Odpovědnost osob za svěřený majetek, zaviněný, nezaviněný úbytek. 9. Pracovněprávní vztahy Personální problematika v kontextu účetnictví a daní. Zaměstnávání rodinných příslušníků. Důsledky spolupráce s Úřady práce,dotace. Snižování stavu zaměstnanců, osoby se zdravotním postižením. 10.Dodavatelsko odběratelské vztahy Agenda obchodních vztahů, platební kázeň, důsledky porušení. Zálohové platby k zajištění smluvních podmínek. Okruh sankcí při uzavírání obchodních smluv s dopadem do účetnictví a daní. Pohledávky po lhůtě splatnosti, postoupení, nedobytné pohledávky. 11.Náklady a výnosy z účetního a daňového aspektu Členění pro dosažení věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, účetní a daňové výjimky. Využití účtového rozvrhu a interních směrnic. 12.Účetní závěrka fyzické a právnické osoby, následné povinnosti Aktuální legislativní povinnosti s převedením do praktického stavu. Vyplnění formulářů využitím w portálů státní správy a poradenských firem. Navazující povinnosti účetní jednotky, daňového poplatníka, OSVČ. 13.Přerušení a obnovení činnosti, analýza aspektů Příčiny a následky změn v podnikání. Účetní a daňové dopady, vztahy vůči institucím, právní nástupci. Okolnosti obnovení činnosti, převody majetků.

Studijní aktivity a metody výuky
Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 89 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Daňové zákony v úplném znění k 1.1.2015 s přehledy změn. Olomouc, 2015. ISBN 978-80-7263-920-5.
 • Sbírka zákonů ČR..
 • ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ (ÚZ). Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 987-80-7208-594-1.
 • ATKINSON, A. A., KAPLAN, R. S., YOUNG, S. M. Management Accounting. Upper Saddle River, Pearson Education, 2004.
 • BELKAOUI, A. R. Accounting Theory. London, Thomson, 2004.
 • CARDOVÁ, Z. Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-288-4.
 • DUŠEK, J. Převod daňové evidence na vedení účetnictví. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2387-7.
 • EPSTEIN, B. J., MIRZA, A. A. Interpretation and Application of International Accounting Standards 2000. New York: Wiley, 2000.
 • HELMINEN, M. EU Tax Law Direct Taxation. Amsterdam: IBFD, 2009.
 • HOVORKA, M. Daňové triky a tipy. Ostrava: Sagit, 2008. ISBN 80-7208-601-4.
 • HRUŠKA, V. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro podnikatele. Praha, 2010. ISBN 97880-86324852.
 • LOŠŤÁK, M., PRUDKÝ, P. Vzory korespondence s finančními úřady. Olomouc: ANAG, 2007. ISBN 80-7263-187-X.
 • LOUŠA, F. Vnitropodnikové směrnice v účetnictví. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1259-8.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Účetní a daňové praktikum. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN v tisku.
 • ŠTEKER, K. a OTRUSINOVÁ, M. Jak číst účetní výkazy. Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4702-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází