Předmět: Účetní poradenství

« Zpět
Název předmětu Účetní poradenství
Kód předmětu FIU/BPUCP
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Dlouhodobý finanční majetek 2. Podstata oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu v účetnictví 3. Opravné položky a odpis pohledávek 4. Leasing 5. Konsolidovaná účetní uzávěrka 6. Audit 7. Výroční zpráva 8. Likvidace obchodní společnosti 9. Odložená daň z příjmů 10. Mezinárodní harmonizace účetnictví 11. Systém "Certifikace účetní profese" v ČR a ve vybraných zemích EU 12. Modely profesního poradenství 13. Mezinárodní profesní účetní instituce 1. Dlouhodobý finanční majetek Charakteristika dlouhodobého finančního majetku, možnosti a způsoby jeho ocenění, pořízení a vyřazování, způsoby jeho oceňování, účtování pohledávek a příjem dividend v souvislosti s vlastnictvím dlouhodobého finančního majetku. 2. Podstata oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu v účetnictví Charakteristika položek rozvahy Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a Goodwill, individuální přecenění, tržní hodnota, odpis goodwillu, odpis oceňovacího rozdílu, účtování oceňovacího rozdílu a goodwillu. 3. Opravné položky a odpis pohledávek Vysvětlení problematiky tvorby opravných položek, podmínky jejich tvorby, zásada, na základě které jsou tvořeny, definice způsobu účtování tvorby opravných položek pro jednotlivé druhy majetku a jejich rozpouštění nebo snížení, odpis pohledávek. 4. Leasing Základní charakteristika finančního leasingu, se zvláštním zaměřením na finanční leasing s akontací a finanční leasing s nepravidelnými splátkami, specifika účtování jednotlivých typu leasingu. 5. Konsolidovaná účetní uzávěrka Podstata a význam konsolidované účetní závěrky, základní charakteristika mateřského, dceřiného, přidruženého a společného podniku, vymezení konsolidačního celku, metody konsolidace. 6. Audit Základní charakteristika jednotlivých pojmů, vývoj auditorské profese, etické normy auditora, základní etapy auditorského postupu, obsah zprávy auditora včetně charakteristiky jeho výroku. 7. Výroční zpráva Podstata, význam a charakteristika výroční zprávy, vyhotovení výroční zprávy, zveřejnění údajů z účetní závěrky a z výroční zprávy, výchozí charakteristika informací obsažených ve výroční zprávě. 8. Likvidace obchodní společnosti Základní charakteristika procesu likvidace obchodní společnosti, důsledky vstupu do likvidace, likvidátor, likvidní prostředky, likvidační zůstatek, likvidační projekt. 9. Odložená daň z příjmů Definice východisek účtování o odložené dani, způsoby a metody výpočtu odložené daně, zdanitelné a odčitatelné přechodné rozdíly vztahující se k aktivům nebo závazkům. 10. Mezinárodní harmonizace účetnictví Účetnictví v procesu globalizace, struktura, vývoj a význam Mezinárodních standardů účetnictví, směrnice Evropské unie, význam harmonizace a standardizace účetnictví. 11. Systém "Certifikace účetní profese" v ČR a ve vybraných zemích EU Statut Komory certifikovaných účetních Svazu účetních, etický kodex certifikovaných účetních, směrnice Komory certifikovaných účetních. 12. Modely profesního poradenství Daňový poradce, účetní poradce, auditor, interní auditor, správce konkurzní podstaty, finanční poradce, metodika práce poradce, specifika výstupů poradce. 13. Mezinárodní profesní účetní instituce Mezinárodní profesní účetní instituce (Mezinárodní federace účetních - IFAC (The International Federation of Accountants), Evropská účetní asociace - EAA (European Accounting Asociation), EMMA, ISACA. Národní účetní rada, Účetní Dvůr.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 50 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisy: Finanční zpravodaj, Finanční daňový a účetní bulletin, Buletin daňových poradců.
 • České účetní standardy pro podnikatele.
 • International Accounting Standards 2010. The full text of all IAS and SIC extant at 1 January 2010.
 • Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Bilance spol.s.r.o. Účetnictví. praha, 2011.
 • BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4185-7.
 • BLECHOVÁ, B. Účetní poradenství. Karviná, 2011.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň z příjmů dle českých i mezinárodních účetních standardů. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1852-1.
 • MFCR. Finanční zpravodaj. Praha, 2011.
 • MFCR. Vyhláška č.500/2002 Sb., pro podnikatele ve znění pozdějších novel. Praha, 2011.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-633-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Letní