Předmět: Sociální systém

« Zpět
Název předmětu Sociální systém
Kód předmětu FIU/BPSOS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • JANOUŠKOVÁ Jana, doc. Ing. Ph.D.
 • KOLIBOVÁ Helena, doc. PhDr. CSc.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Sociální systém jako fenomén 2. Aktéři, funkce, principy a nástroje sociálního systému 3. Solidarita jako základní princip sociálního systému 4. Sociální zabezpečení v sociálním systému společnosti 5. Systém důchodového zabezpečení a jeho zdroje 6. Zdravotní politika a nemocenské pojištění 7. Státní sociální podpora, typy sociálních událostí 8. Gender budgeting 9. Sociální pomoc 10. Péče o zaměstnance 11. Zaměstnanecké benefity 12. Evropské sociální systémy 13. Sociální systémy v Indexech 1. Sociální systém jako fenomén Charakteristika a pojetí sociálního systému. Charakter sociálně politických cílů a způsob jejich tvorby. Souvislosti hospodářské a sociální politiky. 2. Aktéři, funkce, principy a nástroje sociálního systému Člověk jako aktér sociálního systému, základní principy a nástroje sociální politiky 3. Solidarita jako základní princip sociálního systému Historický pohled na solidaritu, role solidarity v sociálním zabezpečení, současná krize solidarity. 4. Sociální zabezpečení v sociálním systému společnosti Základní faktory sociálního zabezpečení (ekonomické, společensko-politické a demografické faktory), koncepce sociálního zabezpečení. 5. Systém důchodového zabezpečení a jeho zdroje Základní možnosti faktory financování systému, základní typy konstrukce důchodového systému, reforma důchodového zabezpečení, důchodové pojištění, penzijní připojištění. 6. Zdravotní politika a nemocenské pojištění Východiska a předpoklady zdravotní politiky, systém zdravotní péče, zdravotní pojištění jako zdroj financování, nemocenské pojištění, základní dávky nemocenského pojištění. 7. Státní sociální podpora, typy sociálních událostí Charakteristika systému státní sociální podpory, konstrukce dávek SSP a možnosti změn systému SSP Zvláštní účet sociálního zabezpečení, státní pokladna. 8. Gender budgeting Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Genderové rozpočtování ve světě. Index genderového rozvoje, genderová statistika, možnosti a úskalí jejího využití. Nástroje gender budgetingu. 9. Sociální pomoc Charakteristika systému sociální pomoci, životní minimum a sociální potřebnost, záchranná sociální síť. 10. Péče o zaměstnance Vnitropodniková sociální politika, systém péče o zaměstnance. 11. Zaměstnanecké benefity Cafeteria, adresnost, výhody, work life balance v praxi. 12. Evropské sociální systémy Příjmy a výdaje na sociální systém. Chudoba a sociální vyloučení. 13. Sociální systémy v Indexech Human development index ? HDI, Index rozvoje lidských zdrojů, Index šťastné planety Happy planet index HPI, Big Mac Index.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 37 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisecké články z: Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Moderní obec a jiných periodik dle doporučení vyučujícího..
 • BARR, N. The Economics of the Welfare State. California: Stanford University Press, 1987.
 • BRDEK, M., JÍROVÁ, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: CODEX BOHEMIA, 1998. ISBN 80-85963-71-X.
 • BRDEK, M. Trendy v evropské sociální politice. Praha: Aspi, 2002. ISBN 80-86395-25-1.
 • FOLTYSOVÁ, M., PAVLÍK, M., SIMERSKÁ L. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Praha: MF ČR, 2004. ISBN 80-85045-14-1.
 • HILL, M. Undestanding Social Policy. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.
 • JANOUŠKOVÁ, J. KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1364-0.
 • KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-050-5.
 • TOMEŠ, I. A kol. Sociální správa. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-560-1.
 • VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR. Praha: Vox, 2008. ISBN 978-80-86324-72-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 2 Zimní