Course: Economic Analyses

« Back
Course title Economic Analyses
Course code FIU/BPRHC
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Course content
1. The economic activity of the enterprise 2. The economic Information System 3. The position and role of the financial statements 4. Working schedule of accounts balancing and financial statements. 5. The analysis running of businesses 6. Property analysis of balance sheet 7. Analysis of the profit and loss statement 8. Cash flow statement 9. Statement of changes in equity 10. Notes to financial statements 11. The annual report 12. The scope and responsibilities of internal financial statements 13. The process of harmonization of financial statements after the Czech Republic joined the European Union

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 66 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 26 hours per semester
Recommended literature
 • Časopisy: Účetnictví, Daňové a účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Ekonomický a právní poradce podnikatele.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět účetním výkazům. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. I. díl - Jak porozumět účetním výkazům. Praha: Polygon, 2001. ISBN 80-7273-647-9.
 • LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1994-5.
 • OTRUSINOVÁ, M. ŠTEKER, K. Jak číst účetní výkazy. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4702-6.
 • RYNEŠ, P. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-490-3.
 • SLÁDKOVÁ, E. A KOL. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-434-5.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Interpretace účetních výkazů. Karviná: SU OPF, 2011.


Study plans that include the course