Předmět: Rozbory hospodářské činnosti

« Zpět
Název předmětu Rozbory hospodářské činnosti
Kód předmětu FIU/BPRHC
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Hospodářská činnost podniku 2. Ekonomický informační systém 3. Postavení a úloha účetních výkazů 4. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky 5. Rozbory hospodaření podniku 6. Majetková analýza rozvahových položek 7. Analýza výkazu zisku a ztráty 8. Přehled o peněžních tocích 9. Přehled o změnách vlastního kapitálu 10.Příloha k účetní závěrce 11.Výroční zpráva 12.Rozsah a úkoly interních účetních výkazů 13.Proces harmonizace účetních výkazů po vstupu České republiky do Evropské unie 1. Hospodářská činnost podniku Činnosti samostatného ekonomického subjektu při hospodaření s majetkovými složkami. Zpravodajská povinnost pro centrální sledování výsledků. Účetní výkaznictví. 2. Ekonomický informační systém Kriteria funkčního informačního systému využitelného pro výstupy k sestavování ukazatelů a indexů. Koncepce interních a externích podkladů, úpravy pro srovnatelnost údajů. 3. Postavení a úloha účetních výkazů Aktuální legislativní obsah, metodika účetního výkaznictví. Vazby a souvislosti mezi výkazy a přehledy, použitelnost jednotlivých forem. 4. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky Věcný a časový harmonogram ukončení sledovaného období. Úpravy údajů pro další použití při sestavování ekonomických ukazatelů. 5. Rozbory hospodaření podniku Význam a nezastupitelná úloha rozborové činnosti pro podnik nebo organizaci. Rozsah činnosti, periodicita. Metody a techniky základní a odvozované pro konkrétní případ. 6. Majetková analýza rozvahových položek Postavení a význam jednotlivých položek. Oceňování majetku pro srovnatelnost ukazatelů. Vazby mezi jednotlivými položkami, návrhy a výpočty ukazatelů, vyhodnocení. 7. Analýza výkazu zisku a ztráty Druhové a účelové členění jednotlivých položek. Obsahová náplň pro vhodnost použití do ukazatelů a indexů. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých specifických případů. 8. Přehled o peněžních tocích Vhodnost použití přímé nebo nepřímé metody. Obsah, úprava a význam jednotlivých položek. Vazby na další účetní výkazy. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých případů. 9. Přehled o změnách vlastního kapitálu Varianty jednotlivých forem sestavení přehledu z aspektu typu a velikosti sledovaného subjektu. Obsah použitých položek. Návrhy, výpočty, vyhodnocení jednotlivých případů. 10.Příloha k účetní závěrce Význam jednotlivých povinných údajů, jejich obsah a forma. Návrhy dalších informací nepovinně uváděných. Specifika vytěžení informací obsažených v příloze. Varianty výpočtů pro srovnání. 11.Výroční zpráva Analýza obsahu z aspektu využitelnosti pro rozborovou činnost. Vhodný výběr ukazatelů a indexů pro porovnání hodnot mezi podnikatelskými subjekty. Vyhodnocení použití rozsahu informací uváděných nad povinný rámec. 12.Rozsah a úkoly interních účetních výkazů Koncepce interního výkaznictví pro potřeby manažerů, operativní úpravy obsahu ukazatelů a indexů pro specifickou situaci podrobných analýz hospodářských situací. 13.Proces harmonizace účetních výkazů po vstupu České republiky do Evropské unie Vliv reformy účetnictví na změny obsahu a formy výkazů a přehledů. Důsledky harmonizačního procesu na vypovídací schopnost účetnictví pro potřeby rozborových činností.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisy: Účetnictví, Daňové a účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Ekonomický a právní poradce podnikatele.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů..
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět účetním výkazům. Praha: Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P. Poklady skryté v účetnictví. I. díl - Jak porozumět účetním výkazům. Praha: Polygon, 2001. ISBN 80-7273-647-9.
 • LANDA, M. Jak číst finanční výkazy. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1994-5.
 • OTRUSINOVÁ, M. ŠTEKER, K. Jak číst účetní výkazy. Praha: GRADA, 2013. ISBN 978-80-247-4702-6.
 • RYNEŠ, P. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, 2009. ISBN 978-80-7263-490-3.
 • SLÁDKOVÁ, E. A KOL. Finanční účetnictví a výkaznictví. Praha: ASPI, 2009. ISBN 978-80-7357-434-5.
 • ŠIMÍKOVÁ, I. Interpretace účetních výkazů. Karviná: SU OPF, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing a management (12) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (13) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Řízení logistiky (12) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Účetnictví a daně (12) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika cestovního ruchu (13) Gastronomie, hotelnictví a turismus 3 Zimní