Předmět: Platební a zúčtovací styk

« Zpět
Název předmětu Platební a zúčtovací styk
Kód předmětu FIU/BPPZS
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • SKAUNIC Ilja, Ing. MBA, Ph.D.
 • PALEČKOVÁ Iveta, Ing. Ph.D.
 • ŠIMÁKOVÁ Jana, Ing. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základní informace o platebním styku 2. Základní pojmy bezhotovostního platebního styku 3. Základní pojmy hotovostního platebního styku 4. Pokladní a směnárenská činnost 5. Legislativní rámec platebního styku v České republice a v EU 6. Organizace platebního styku v České republice 7. Aktuální problémy vývoje platebního styku v Evropské unii, euro a ČR 8. Směnka a šek 9. Formy elektronického bankovnictví 10. Platební karty 11. Dokumentární platby 12. Platební a dodací podmínky a průvodní dokumenty 13. Rizika platebního styku a jejich zajištění 1. Základní informace o platebním styku Význam platebního styku, jeho postavení v ekonomice. Úloha bank a centrální banky v platebním styku. Členění forem platebního styku. Práva a povinnosti účastníků platebního styku. 2. Základní pojmy bezhotovostního platebního styku Účastníci bezhotovostního platebního styku. Smlouva o vedení běžného účtu jako základní podmínka bezhotovostního platebního styku. Bankovní převod a příkaz k úhradě. Platební systémy a jejich členění. 3. Základní pojmy hotovostního platebního styku Bankovky, mince a jejich historie. Ochranné prvky bankovek a mincí. Úloha centrální banky v hotovostním platebním styku. Oběživo, jeho členění a úloha v moderní ekonomice. Formy hotovostních plateb. 4. Pokladní a směnárenská činnost Pokladní úsek banky - historie a vývoj. Výplata a příjem peněz. Zpracování peněz v komerčních bankách, zpracovatelských firmách a centrální. Úschova peněz a jejich ochrana. Směnárenská činnost, její regulace. 5. Legislativní rámec platebního styku v České republice a v EU Právní úprava vedení účtu a používání platebních nástrojů. Zákon o ČNB, zákon o bankách. Zákon o platebním styku. Zákon o hotovostním oběhu. Harmonizace práva ČR s právem Evropské unie. Směrnice a doporučení Evropské komise. 6. Organizace platebního styku v České republice Vývoj systému mezibankovního platebního styku. CERTIS, SKD, ABO - vzájemné vazby jednotlivých systémů. Vývoj množství oběživa v ČR, postavení České národní banky při emisi české měny. Úloha komerčních subjektů v oběhu hotovosti. 7. Aktuální problémy vývoje platebního styku v Evropské unii, euro a ČR Změny v platebním styku po vzniku eurozóny. Rozvoj systémů TARGET II. SEPA, SECA a jejich přínos pro občany Evropské unii. Podmínky přijetí eura jako domácí měny v ČR. 8. Směnka a šek Zákon směnečný a šekový. Podstata směnečných a šekových závazků, Zákonné náležitosti šeků a směnek. Rozhodující směnečné doložky, protestace směnek. Směnka jako platební, zajišťovací a úvěrový prostředek, druhy směnečných úvěrů. Cestovní šeky. 9. Formy elektronického bankovnictví Prostředky elektronického bankovnictví. Identifikace klienta. Základní formy elektronického bankovnictví - telefonní bankovnictví, GSM banking, internet banking apod.. Elektronický platební prostředek, elektronické peníze. 10. Platební karty Historie platebních karet. Členění platebních karet podle jednotlivých kritérií. Moderní formy využití platebních karet. Autorizace a zúčtování platebních karet. Technické náležitosti platebních karet. Bankomaty, jejich členění a použití. 11. Dokumentární platby Dokumentární akreditiv, jeho použití. Právní úprava, mezinárodní zvyklosti, úloha MOK v Paříži. Druhy akreditivů. Akreditivní podmínky. Průběh dokumentárního akreditivu. Dokumentární inkaso a jeho průběh. 12. Platební a dodací podmínky a průvodní dokumenty Úloha platební a dodací podmínky v platebním styku. Dodací podmínky INCOTERMS. Výklad nejčastějších doložek. Členění dokumentů používaných v dokumentárním platebním styku podle charakteru, dokumenty členěné podle funkce. 13. Rizika platebního styku a jejich zajištění Formy rizik platebního styku a jejich zajištění. Rizika provozní, rizika obchodních operací. Zajišťovací úloha dokumentárního akreditivu. Subjekty, forma a obsah bankovní záruky. Využití factoringu, forfaitingu a směnek ve financování a zajišťování platebních operací

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Časopisecké články z : Bankovnictví, Ekonom, Profit a dalších časopisů dle doporučení vedoucích seminářů. Relevantní materiály Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Odpovídající zákony České republiky a právní normy EU..
 • ČERMÁKOVÁ, I. Bankovní záruka. Brno: Econ publishing, 2002. ISBN 80-86433-03-X.
 • DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X.
 • HARTSING, G. Roadmap for the SEPA. Monte Carlo, 2007.
 • HUBÁČKOVÁ, SVOBODOVÁ, V. Směnka podruhé, aneb Slasti a strasti uživatele směnky po deseti letech. Brno: Econ, 2005. ISBN 978806433127.
 • JIŘÍČEK, P. Platební a zúčtovací styk. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. ISBN 80-7248-136-3.
 • JUŘÍK, P. Encyklopedie platebních karet. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0685-7.
 • KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80 -251-0882-1.
 • MÁČE, M. Platební styk klasický a elektronický. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1725-5.
 • MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A a kol. Mezinárodní obchodní operace.. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0686-5.
 • MUSSA, H., MUSOVÁ, Z. Platobný styk (vybrané kapitoly). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-299-4.
 • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7.
 • SCHLOSSBERGER, O.; HOZÁK, L. a kol. Platební styk. Praha: Bankovní institut vysoká škola,a.s., 2000. ISBN 80-7265-036-X.
 • SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk - distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-308-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází