Předmět: Projektové financování

« Zpět
Název předmětu Projektové financování
Kód předmětu FIU/BPPRF
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Postavení rozvojových projektů. 2. Klasifikace a obsah projektů. 3. Věcné priority financování 4. Regionální specifika financování v Moravskoslezském regionu. 5. Příprava projektových řešení. 6. Základní projektové dokumenty. 7. Rozpočet projektu. 8. Cost benefit analýza. 9. Zásady řízení lidských zdrojů. 10. Základní projektová rizika a nedostatky. 11. Povinné doprovodné aktivity. 12. Informační zdroje. 13. Zápočtový test. Obsah předmětu: 1. Postavení rozvojových projektů Úvod do problematiky. Projekt jako součást realizace rozvojové strategie podnikatele, regionu, municipality. Obecné charakteristiky projektu. Klasifikace projektů. 2. Klasifikace a obsah projektů Základní požadavky na projekt. Kriteria projektové klasifikace. Věcný obsah projektů. Zásady projektového financování. Zdroje financování projektů. 3. Věcné priority financování Podnikání. Inovace. Konkurenceschopnost. Doprava. Lidské zdroje. Vzdělávání. Životní prostředí. Řešení regionálních disparit. 4. Regionální specifika Moravskoslezského regionu. Možnosti financování projektů v Moravskoslezském kraji (MSK) z evropských zdrojů. Regionální operační program (ROP). Specifické cíle ROP. Horizontální cíle ROP. Prioritní osy. Další zdroje financování z evropských zemí (norské fondy, ESPON 2013 atd.) 5. Příprava a realizace projektového řešení Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity study). Předběžná technicko-ekonomická studie (pre-feasibility study). Technicko-ekonomická studie (TES, feasibility study). Zásady zpracování TES. Obsah TES. Investiční fáze. Provozní fáze. 6. Základní projektové dokumenty Charakteristika projektové žádosti. Benefit - obsah, zásady práce, rozsah. Modifikace dle operačních programů. Specifikace dle typu žadatele. Žádosti o granty - municipální, soukromé apod. 7. Způsobilé a nezpůsobilé náklady Rozpočet projektu. Způsobilé náklady. Osobní náklady. Pořizování majetku. Náklady na propagaci. Výběrová řízení. Vazba na účetnictví organizace. Nezpůsobilé náklady. Sankce. 8. Cost benefit analýza Zásady zpracování cost benefit analýzy. Rozpracování věcného řešení. Finanční plán. Hotovostní toky. Metody hodnocení návratnosti investice. Citlivostní analýza. 9. Řízení projektového týmu Zásady týmové spolupráce. Zásady přípravy projektového týmu Skladba projektového týmu. Formy zaměstnávání řešitelů projektu. Manažer projektu. Schéma řízení projektu. 10. Projektová rizika a nedostatky Harmonogram projektového řešení. Věcné problémy řešení. Časové problémy. Finanční problémy. Problémy komunikace. Nápravná opatření. Podstatné a nepodstatné změny řešení. Schvalování změn. 11. Povinné doprovodné aktivity Závaznost doprovodných aktivit. Propagace projektu. Vnější informování o projektu. Reporting. Průběžné hodnotící zprávy. Závěrečná hodnotící zpráva. Audit. Věcné a finanční hodnocení. Garance za výstupy a dodržování indikátorů. 12. Informační zdroje Informační zdroje pro podporu přípravy a řešení projektů. Internetové zdroje. Poradenské organizace. Best practices a case studies. Základní informace o přípravě dokumentů pro následující rozpočtové období 2014-2020. Evropa 2020. 13. Zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • GARDINER, P. D. Project management A strategic planning approach. New York, 2005. ISBN 978-0-333-98222-8.
 • CHVALOVSKÝ, V. Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-085-8.
 • ICB-IPMA. Kompetence Baseline, version 2.0.International Project Management Association. Bremen: Divenverlag, 1999. ISBN 3-00-004057-9.
 • JANOUŠKOVÁ, J. Finanční a ekonomická analýza projektu.. Ostravská univerzita, Ostrava, 2006.
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9.
 • KRAJČÍK, V. Projektový management - příprava a řízení projektu. Ostrava:Vysoká škola podnikání, 2006.
 • MATUSIKOVÁ L, STELMACH, K. Zakládání podniku a investování. Distanční studijní opora. Karviná:SU OPF, 2006. ISBN 80-72485-358-7.
 • PMBOK. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Third edition. PA: Project Management Institute, 2004. ISBN 1-930699-45-X.
 • VESELÝ, I. Finance podniku B. Karviná: SU OPF, 2009.
 • VESELÝ, I. Příprava a financování projektů. Karviná: SU OPF, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Evropská integrace (14) Ekonomie 2 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Veřejná ekonomika a správa (12) Ekonomie 3 Letní