Předmět: Pojišťovnictví

« Zpět
Název předmětu Pojišťovnictví
Kód předmětu FIU/BPPOJ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • PŘEČKOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Pojistný trh 2. Legislativa v pojišťovnictví 3. Risk management a pojistné riziko 4. Podnikatelská rizika komerční pojišťovny 5. Vnitřní stabilizátory pojištění 6. Státní regulace v pojišťovnictví 7. Členění pojištění a formy pojištění 8. Kalkulace pojistného 9. Životní pojištění 10. Neživotní pojištění 11. Majetkové pojištění v rámci neživotního pojištění 12. Pojištění odpovědnosti za škodu v rámci neživotního pojištění 13. Pojištění podniku 1. Pojistný trh Charakteristika pojistného trhu. Subjekty pojistného trhu. Pojistný trh jako součást finančního trhu. Vztahy mezi subjekty věcného pojistného trhu. Charakteristika pojistného produktu. 2. Legislativa v pojišťovnictví Ustanovení platných zákonů pro problematiku pojišťovnictví. Význam legislativy. Základní pojmy v legislativě. 3. Risk management a pojistné riziko Vědní disciplína risk management. Fáze risk managementu. Riziko a nebezpečí. Pojistné riziko a pojistné nebezpečí. 4. Podnikatelská rizika komerční pojišťovny Pojistně technické riziko a systém rezerv. Kreditní, tržní a operační riziko a riziko likvidity. 5. Vnitřní stabilizátory pojišťovnictví Důvody zajištění. Fungování zajištění. Formy zajištění. Soupojištění přímé a nepřímé, pojišťovací pooly, fronting. 6. Státní regulace pojišťovnictví Obecné přístupy k regulaci v ekonomice a ve finanční sféře. Důvody pro regulaci v pojišťovnictví. Metody státního dozoru nad pojišťovnictvím. Solventnost pojišťoven. 7. Členění pojištění a jeho formy Sociální a komerční pojištění. Životní a neživotní pojištění. Členění pojištění dle různých hledisek. Pojistné plnění a formy pojištění. Pojištění škodové a obnosové. 8. Kalkulace pojistného Pravidla pro kalkulaci pojistného. Jednotlivé složky pojistného. Rozdíly v kalkulaci pojistného v životním a neživotním pojištění. 9. Životní pojištění Charakteristika životního pojištění. Základní pojistné produkty v rámci životního pojištění. Výhody a nevýhody základních produktů. 10. Neživotní pojištění Charakteristika neživotního pojištění. Členění neživotního pojištění. 11. Majetkové pojištění v rámci neživotního pojištění Charakteristika majetkového pojištění. Základní parametry majetkového pojištění. Základní pojistné produkty. 12. Pojištění odpovědnosti v rámci neživotního pojištění Charakteristika pojištění odpovědnosti za škodu. Základní parametry pojištění odpovědnosti. Principy rozhodné doby pro právo na pojistné plnění. Základní pojistné produkty. 13. Pojištění podniku Pojistné produkty pro pojištění firmy. Proces pojištění firmy a popis jednotlivých fází. Riziková zpráva jako podklad pro pojištění majetku. Základní metody pro stanovení pojistné hodnoty.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 95 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • ALBERTINI, L., BARRIEU, P. The Handbook of Insurance-Linked Securities. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd,, 2009. ISBN 978-0-470-74383-6.
 • CIPRA, T. Pojistná matematika v praxi.. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3.
 • ČEJKOVÁ, V. Pojistný trh. Praha: GRADA Publishing, 2002. ISBN 80-247-0137-5.
 • DUCHÁČKOVÁ, E., DAŇHEL, J. Teorie pojistných trhů. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-015-7.
 • DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-67-X.
 • GLEASON, T. Risk: the new management imperative in finance. Bloomberg Press, 2000. ISBN 1-57660-074-2.
 • HARRINGTON, S. E., NIEHAUS, G. R. Risk management and Insurance.. Irwin/Mc Graw-Hill, 2003. ISBN 978-0072339703.
 • HORA, J., ŠULCOVÁ, J., ZUZAŇÁK, A. Příručka pro zprostředkovatele pojištění. Praha : Linde Praha, 2004. ISBN 80-7201-488-9.
 • JANATA, J. Pojištění a management rizik v makléřském obchodě. Praha : Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-66-5.
 • MAJTÁNOVÁ, A., DAŇHEL, J., DUCHÁČKOVÁ, E., KAFKOVÁ, E. Pojišťovnictví - Teorie a praxe.. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-19-1.
 • REJDA, G.E., McNAMARA M. Principle of risk management and insurance. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0136117025.
 • SMEJKAL V., RAJS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada, 2006, 2006. ISBN 80-247-1667-4.
 • TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 3 Zimní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 3 Zimní