Předmět: Oceňování aktiv

« Zpět
Název předmětu Oceňování aktiv
Kód předmětu FIU/BPOCA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • PŘEČKOVÁ Lenka, Mgr. Ph.D.
 • SZAROWSKÁ Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Legislativa v oblasti oceňování majetku 2. Pojmy pro oceňování majetku 3. Přístupy k oceňování majetku, proces oceňování majetku 4. Profese znalce a odhadce 5. Pojmy pro oceňování nemovitostí, trh nemovitostí 6. Oceňování na tržních principech 7. Oceňování administrativní 8. Oceňování pozemků 9. Oceňování věcných břemen jako součást oceňování nemovitostí 10. Oceňování pro bankovnictví a pojišťovnictví 11. Oceňování podniku 1. Legislativa v oblasti oceňování Ustanovení zákonů platných pro problematiku oceňování majetku a pro profesi znalce a odhadce. 2. Pojmy pro oceňování majetku Vysvětlení základních pojmů - statek, zboží, trh, hodnota a cena, základní druhy cen a hodnot, cena zjištěná a smluvní, tržní, subjektivní a objektivizovaná hodnota. 3. Přístupy k oceňování majetku, proces oceňování majetku Oceňování majetku a jeho vztah k hodnotě a ceně, důvody oceňování majetku. Vysvětlení jednotlivých kroků v procesu oceňování majetku. 4. Profese znalce a odhadce Náplň profesí znalec a odhadce. Znalecký posudek a tržní ocenění ve vztahu k profesím. Profesní sdružení v České republice. Mezinárodní profesní sdružení. 5. Základní pojmy pro oceňování nemovitostí, trh nemovitostí Vysvětlení základních pojmů - nemovitost, pozemek a stavba, životnost stavby, vlastnické a zástavní právo, katastr nemovitostí. Trh nemovitosti a jeho specifika. 6. Oceňování na tržních principech - nákladový přístup Podstata tržního postupu. Algoritmus výpočtu nákladového přístupu, zařazení reprodukční, časové a věcné hodnoty. Základní metody a jejich aplikace. 7. Oceňování na tržních principech - výnosový přístup Algoritmus výpočtu výnosového přístupu. Čistý výnos nemovitosti a nákladové položky ve výnosovém přístupu. Základní metody a jejich aplikace 8. Oceňování na tržních principech - porovnávací přístup, stanovení obecné ceny Algoritmus výpočtu porovnávacího přístupu. Základní metody a jejich aplikace. Metody stanovení obecné ceny a jejich aplikace. 9. Oceňování administrativní Základní struktura zákona a vyhlášky. Přístupy ocenění dle zákona. Výpočet administrativní ceny rodinného domu pomocí nákladové a porovnávací metody. 10. Oceňování pozemků Administrativní oceňování pozemků. Oceňování pozemků tržním přístupem. 11. Oceňování věcných břemen jako součást oceňování nemovitostí Vysvětlení pojmu věcné břemeno. Druhy nejčastějších věcných břemen. Oceňování věcných břemen tržním přístupem. Administrativní ocenění věcného břemene. 12. Oceňování pro bankovnictví a pojišťovnictví Zástavní hodnota a obecná cena. Základní postup stanovení zástavní hodnoty. Specifika oceňování pro potřeby pojistného trhu. Pojistná hodnota a pojistná částka. 13. Oceňování podniku Vstup do problematiky. Specifika trhu s podniky. Základní přístupy k oceňování podniku. Proces ocenění podniku.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 26 hodin za semestr
 • Zápočet - 30 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 76 hodin za semestr
 • Seminář - 13 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • BARKER, R. L. Determining Value. Valuation Models and Financial Statements. London: Financial Times, 2001. ISBN 0-273-63979-X.
 • BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.,, 2009. ISBN 978-80-7204-630-0.
 • DUŠEK, D. Základy oceňování nemovitostí.. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010. ISBN 978-80-245-1639-4.
 • HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. Bratislava: DonauMedia, s.r.o.,, 2009. ISBN 978-80-89364-07-7.
 • HARUMOVÁ, A. a kol. Stanovenie hodnoty majetku. Bratislava: lura Edition, spol. s r.o., 2009. ISBN 978-80-8078-224-5.
 • HEŘMAN, J. Oceňování nemovitosti.. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005. 174 s. ISBN 80-245-0947-4.
 • KOKOŠKA, J. Oceňování nemovitostí podle cenných papírů, díl II.. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1572-4.
 • KOKOŠKA, J. Oceňování nemovitostí podle cenných papírů, díl I.. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1572-4.
 • KOLLER, T., GOEDHART, M., WESSELS, D. Measuring and Managing the Value of Companies. Wiley, 2005. ISBN 0471702218.
 • MC KINSEY & COMPANY, INC. Valuation. Measuring and managing the value of companies. Chichester: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-36190-9.
 • RUTTERFORD, J. Financial Strategy. Adding Stakeholder Value. Chichester, 1998. ISBN 0-471-98348-9.
 • ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: CEDUK spol. s r. o., 1996. ISBN 80-902109-2.
 • ZAZVONIL, Z. Porovnávací hodnota nemovitostí. Praha: EKOPRESS, s.r.o., 2006. ISBN 80-86929-14-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (15) Ekonomie 3 Letní
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví (12) Ekonomie 3 Letní