Předmět: Nákladové účetnictví

« Zpět
Název předmětu Nákladové účetnictví
Kód předmětu FIU/BPNUC
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • ŠELIGOVÁ Markéta, Ing.
 • ŠIMÍKOVÁ Iris, Ing. Ph.D.
 • LAZAR Jaromír, doc. Dr. Ing.
 • KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví 2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví 3. Vymezení základních pojmů 4. Členění nákladů 5. Návratnost nákladů 6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů 7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení 8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit 9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti 10. Řízení po linii odpovědnosti 11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů 12. Členění, sestavení a kontrola rozpočtů 13. Metoda standardních nákladů a výnosů 1. Úvod do nákladového účetnictví, vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví - Základní terminologie, rozdíly v obsahu, pojetí a časové orientaci - Dosavadní vývoj nákladového a manažerského účetnictví, vazba mezi nákladovým a manažerským účetnictvím 2. Organizace účetních informací finančního a nákladového účetnictví - Jednookruhová a dvouokruhová organizace účetních informací - Zobrazení a oceňování vnitropodnikových výkonů v účetnictví 3. Vymezení základních pojmů - Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a nákladovém účetnictví - Základní pojmy (efektivnost, účinnost, hospodárnost, kritéria měření, využití v hodnotovém řízení, kalkulačně-výkonové, odpovědnostní účetnictví) 4. Členění nákladů - Druhové členění, náklady podle místa vzniku a podle odpovědnosti, druhotné náklady - Účelové členění nákladů (technologické náklady a na obsluhu a řízení, jednicové a režijní) - Přímé a nepřímé náklady, členění nákladů ve vztahu k objemu činnosti, základní přístupy členění nákladů na variabilní a fixní, využité a nevyužité fixní náklady 5. Návratnost nákladů - Vztah mezi náklady, objemem a ziskem při krátkodobém rozhodování, citlivost jednotlivých činitelů - Omezení použití rozboru nákladů, objemu výkonů a zisku 6. Informační nástroje pro řízení po linii výkonů - Úloha kalkulace v řízení nákladů, výnosů a zisku, vymezení základních kalkulačních pojmů (metoda, předmět, obsah kalkulace, základní vztah k rozpočtu a účetnictví) - Přiřazování nákladů předmětu kalkulace, metody kalkulace, alokační fáze kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace příspěvku na úhradu, překročená a nedostatečná úhrada fixních nákladů, vypovídací schopnost, měření hospodářského výsledku s využitím kalkulace plných a variabilních nákladů 7. Kalkulační systém a jeho využití v řízení - Propočtová, operativní, plánová, výsledná kalkulace - Vliv konkrétních podmínek tvorby výkonů na zjišťování skutečných nákladů výkonů (prostá, stupňová, fázová, zakázková metoda, metoda sdružených výkonů) 8. Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivit - Obecná východiska kalkulace zpracované metodou ABC - Přednosti a omezení metody, možnosti využití metody v praxi 9. Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti - Funkce odpovědnostního účetnictví, strukturální, plánovací a kontrolní předpoklady účinnosti odpovědnostního řízení 10. Řízení po linii odpovědnosti - Využití hodnotových informací v odpovědnostním řízení, střediskové náklady - Vnitropodnikové ceny a jejich vazba na střediskové výnosy, vnitropodnikový výsledek hospodaření, aplikace peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek 11. Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a rozpočtů - Cíle, funkce a tvorba rozpočtů, tvorba plánu a rozpočtu firmy jako celku - Dílčí rozpočty a jejich transformace na nižší úrovně, řízení režijních nákladů 12. Formy, sestavení a kontrola rozpočtů - Klasifikace a technika sestavení rozpočtů - Kontrola plnění rozpočtu 13. Metoda standardních nákladů a výnosů - Pojetí a cíle metody standardních nákladů, typy standardů a odchylek od standardů - Zvláštnosti a využití metody standardních nákladů při řízení režijních nákladů - Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností, Seminární výuka
 • Přednáška - 13 hodin za semestr
 • Zkouška - 40 hodin za semestr
 • Ostatní studijní zátěž - 66 hodin za semestr
 • Seminář - 26 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Odborné časopisy: Účetnictví, Účetnictví v praxi, Účetní poradenství, Finanční zpravodaj, Metodické aktuality Svazu účetních..
 • BRAGG, S. M. Cost accounting fundamentals: essential concepts and examples. Centennial, Colorado: Steven M. Bragg, 2012. ISBN 978-0-9800699-9-0.
 • FIBÍROVÁ, J. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0066-2.
 • FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-299-0.
 • CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (LONDON). Manažerské účetnictví: oficiální terminologie = Management accounting: official termin. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-43-X.
 • KRÁL, B. A KOL. Manažerské účetnictví. 3. doplněné a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8.
 • SCHROLL, R., KRÁL, B., JANOUT, J., FIBÍROVÁ, J. Manažerské účetnictví. Praha: Bilance, 2005. ISBN Bez ISBN.
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: Oeconomika, 2007. ISBN 978-80-245-1172-6.
 • VALICOVÁ, A. Nákladové účetnictví. Karviná: SU OPF, 2011.
 • VANDERBECK, E. J. Principles of cost accounting. [Masdon, Ohio?]: South Western/Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-133-18788-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází